cukrownictwo cukier burak cukrowy stowarzyszenie przemysł cukrowniczy cukrownie cukrowniczy cukier cukrownictwo burak stowarzyszenie techników cukrowników cukier cukrownictwo cukrowy
stc stc stc
Stowarzyszenie Techników Cukrowników stc Władze STC stc Cukrownictwo stc Konferencje i sympozja stc Publikacje stc ICUMSA stc Gazeta Cukrownicza
Link do storny konferencji STC 2024
stc
 Kontakt: 00-057 Warszawa, Plac Dąbrowskiego 3, tel/fax. 0-22 826-98-27, 505-46-71, 505-47-82, email: biurostc@stc.pl
Strona główna
RODO - obowiązek informacyjny

Zaproszono nas
Sprawozdania z imprez branżowych, w których uczestniczyliśmy. Czytaj więcej...
  Aktualności
Informacja o nowej formule Konferencji Techniczno-Surowcowo-Analitycznej organizowanej przez STC w 2024 r. Czytaj więcej...
  Wyniki Konkursu STC na najlepszą pracę dyplomową. Czytaj więcej...
  W dn. 27-28.06.2023. odbyło się seminarium, przeznaczone dla kierowników laboratoriów oraz pełnomocników ds. systemów zarządzania nt. “Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym” Czytaj więcej...
  W dniu 22 czerwca 2023 roku w Werbkowicach oraz w Hrubieszowie odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 60–lecia Cukrowni „Werbkowice” Czytaj więcej...
  Plan konferencji i seminariów w 2024 roku Czytaj wiecej...
Plan kursów na 2024 r. Czytaj więcej...Publikacje
Sprawozdanie z działalności Sekcji Technicznej STC w 2004 r.
Krystyna Wasińska.

Działalność Sekcji Technicznej w 2004 r. była realizacją planu pracy Sekcji, opracowanego i przyjętego na zebraniu Sekcji Technicznej w dniu 29 grudnia 2003 r. w Warszawie.

Na zebraniu tym przedstawiono i omówiono sprawozdanie z działalności Sekcji Technicznej w r. 2003 oraz przyjęto ramowy plan pracy Sekcji na r. 2004. Ustalono podstawowe zakresy tematyczne, natomiast szczegółowy program poszczególnych seminariów i konferencji był na bieżąco przygotowywany przez Prezydium Sekcji na zebraniach poprzedzających wyznaczone terminy.

Miniony rok 2004 to kolejny rok zmian i restrukturyzacji naszego przemysłu. Do kampanii 2004/05 przystąpiły 43 cukrownie z poszczególnych grup właścicielskich: KSC Polski Cukier 20 cukrowni; Sudzucker 12; Pfeifer&Langen 5; BSO 4 oraz Nordzucker 2. Nowe zasady regulacji rynku cukru w związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej zmieniły poziom cen cukru i poprawiły sytuację finansową cukrownictwa. Przed nami dalsze etapy wdrażania programu restrukturyzacji, którego celem jest poprawa rentowności branży w poszczególnych spółkach cukrowych.

Ogólna sytuacja przemysłu zawsze przenosi się bezpośrednio na naszą działalność stowarzyszeniową. Podobnie jak w ostatnich kilku latach, również w roku minionym, musieliśmy dokładać szczególnych starań i wiele zaangażowania, aby zrealizować zaplanowane konferencje i inne zadania.

Celem dzisiejszego zebrania jest zarówno podsumowanie minionego roku jak również przygotowanie podstawowych założeń planu pracy Sekcji na rok 2005.

Na rok 2004 zaplanowane były 3 konferencje.
W dniach 12-13.02.04. odbyła się największa i najważniejsza: Pokampanijna Konferencja Techniczno-Promocyjna, tradycyjnie w Domu Technika FSNT-NOT w Warszawie.

Program zeszłorocznej konferencji otwierał referat wprowadzający na temat aktualnej sytuacji w przemyśle cukrowniczym, przygotowany i wygłoszony przez przewodniczącego Zarządu Głównego STC, kol. Stanisława Świetlickiego.

W referacie omówiono następstwa i konsekwencje uregulowań prawnych rynku cukru wynikających z tzw. Ustawy Cukrowej i jej kolejnych nowelizacji w okresie 10 lat obowiązywania. Podkreślono niekorzystne relacje w odniesieniu do przemysłu w krajach Unii Europejskiej, będące konsekwencją podpisania przez Polskę umowy z WTO o imporcie cukru a także działalności Agencji Rynku Rolnego w zakresie zagospodarowywania rezerw cukru.

Na zakończenie autor referatu przedstawił najważniejsze wyniki techniczno-produkcyjnych minionej kampanii w skali całego przemysłu.
Wyniki kampanii, osiągnięte w poszczególnych spółkach cukrowych zostały omówione podobnie jak w roku ubiegłym, przez przedstawicieli grup własnościowych. W referatach tych w celu podsumowania kampanii zaprezentowano osiągnięte ogólne wyniki produkcyjne oraz omówiono wybrane nowe rozwiązania techniczne wdrożone w niektórych cukrowniach.

Taka koncepcja programowa, polegająca na podsumowaniu kampanii zarówno w poszczególnych grupach własnościowych jak i w ogólnym referacie podsumowującym cały przemysł została zaakceptowana przez uczestników konferencji i przyjęta jako właściwe podsumowanie minionej kampanii.
W związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej od maja 2004r. w programie konferencji zaproponowaliśmy referat "Rynek cukru w Polsce obecnie i po integracji z Unią Europejską", przygotowany i wygłoszony przez p. dr Łucję Chudobę z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Do sprawy nieuregulowanego rynku cukrowego nawiązał także w swoich wystąpieniu gość konferencji, przedstawiciel MRiRW p. prof. Stanisław Kowalczyk, który pogratulował wszystkim cukrownikom i plantatorom bardzo dobrych wyników kampanii oraz życzył cukrownictwu polskiemu wszelkich możliwości konkurowania na rynku unijnym.

W spotkaniu wzięło udział ok. 300 osób, w tym przedstawicieli Spółek Cukrowych, 48 cukrowni, 76 firm przedstawiających swoje oferty dla cukrownictwa oraz instytutów naukowo-badawczych współpracujących z przemysłem cukrowniczym, które tradycyjnie zaprezentowały informacje o swojej działalności naukowej i dydaktycznej oraz o wynikach ważniejszych prac realizowanych w 2004 r.

Ponadto program konferencji zawierał dwa referaty dotyczące istotnych spraw związanych z ochroną środowiska. Pierwszy z nich omawiał szanse i zagrożenia dla przyszłości cukrownictwa w Polsce w odniesieniu do przygotowywanej przez Unię Europejską dyrektywy, zobowiązującej państwa członkowskie do wspólnej pracy nad ochroną środowiska naturalnego. Podkreślono konieczność stworzenia ogólnoświatowych systemów redukcji emisji zanieczyszczeń skutecznie zmniejszających obciążenie środowiska przez gospodarkę.

W drugim z referatów dotyczących tej tematyki zostały omówione zasady i przepisy prawne dotyczące pozwoleń zintegrowanych. Obydwa referaty zostały przygotowane i zaprezentowane przez przedstawicieli Ministerstwa Środowiska.

Pozostały czas programu przeznaczony był na dyskusję oraz promocję firm. Spośród 76 firm, biorących udział w naszej konferencji na stanowiskach wystawowych eksponowało się 31, natomiast 7 firm wygłosiło prelekcje promocyjne na sali w łącznym czasie ok. 80 minut.
Konferencja zorganizowana w 2004 r. miała także bardzo uroczysty i podniosły akcent. Z okazji rocznicy 200-lecia przemysłu buraczanego w Europie oraz 175-lecia przemysłu cukrowniczego w Polsce, w podziękowaniu za aktywną pracę społeczną na rzecz Stowarzyszenia Techników Cukrowników oraz przemysłu cukrowniczego aktywnym działaczom naszego Stowarzyszenia przyznane zostało 27 odznaczeń Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczystego wręczenia odznaczeń dokonał p. min. Stanisław Kowalczyk, który gratulując odznaczonym podkreślił, ze jest to wyraz wdzięczności i oceny dla wszystkich przedstawicieli przemysłu cukrowniczego w Polsce z bogatą 175-letnią historią.

Zgodnie z przyjętym planem pracy kolejną konferencją techniczną, organizowaną dla technologów i techników, było coroczne seminarium zatytułowane "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym". Odbyło się ono tradycyjnie w Zakopanem w dniach 24 -25 maja.
W seminarium wzięło udział ok. 90 osób: przedstawicieli cukrowni, spółek cukrowych, Politechniki Łódzkiej, Politechniki Warszawskiej oraz firm specjalistycznych. Gośćmi konferencji byli też przedstawiciele nauki i przemysłu z Włoch, Węgier, Niemiec i Słowacji.
Program tego seminarium został przygotowany w porozumieniu i przy współpracy z przedstawicielami wszystkich spółek cukrowych oraz z Politechniką Łódzką.
Tematyka seminarium poświęcona była miedzy innymi metodzie ciągłego gotowania cukrzyc B i C w układzie kaskadowym w warnikach periodycznych. Referat na ten temat został przygotowany i zaprezentowany przez kol. inż. Zbigniewa Węgrzynowskiego, przedstawiciela grupy Pfeifer&Langen. Uzupełnieniem w tym zakresie tematycznym było wystąpienie przedstawiciela przemysłu węgierskiego, inż. Wiktora Radziwona, który omówił kaskadowe gotowanie cukrzyc w cukrowniach na Węgrzech. Bardzo interesujący referat zatytułowany "Unikanie zawracania odcieków w produktowni jako przyczynek do optymalizacji jakości cukru przy równoczesnym obniżeniu zużycia energii" przedstawił przedstawiciel Nordzucker p. dr Gunter Sittel. W wystąpieniu zostały przedstawione wyniki badań dotyczących tej tematyki a także praktyczne doświadczenia z fabryk Nordzucker AG. Zaprezentowano przykładowe rozwiązania tego typu pracy produktowni wraz z analizą strumieni mas, ciał barwnych i odparowania wody.

W referacie omawiającym badania nad produkcją sacharozy bez użycia wapna p. prof. Giuseppe Vaccari z Uniwersytetu w Ferrarze przedstawił możliwości całkowitej eliminacji etapu oczyszczania z procesu produkcji cukru buraczanego. Metoda ta nie tylko poważnie uprościłaby cukrownie, ale przede wszystkim zmniejszyłaby koszty energii oraz znacząco zminimalizowała problemy ekologiczne, w szczególności rosnące niedogodności związane z pozbywaniem się błota defekosaturacyjnego.
W zakresie nowych technik w pomiarach i sterowaniu procesem technologicznym przedstawiono wiele różnych metod pomiaru przesycenia w warniku ze szczególnym uwzględnieniem mikrofalowych pomiarów gęstości i przesycenia roztworów jako najnowocześniejszych metod wspomagających sterowanie procesem krystalizacji sacharozy. Referat na ten temat został przedstawiony przez p. dr Marka Ludwickiego, przedstawiciela Politechniki Łódzkiej.
Również w ramach programu przygotowanego przez Politechnikę Łódzką p. dr Stanisław Wawro zreferował korzyści intensyfikacji wykorzystania węglanu wapnia w technologii otrzymywania cukru. W referacie zaprezentowano i omówiono także uzyskane rezultaty w odniesieniu do problemu dotyczącego celowości nie afinowania mączki III i zawracania klarówki III do procesu oczyszczania. Grupa Sudzucker przygotowała natomiast referat z zakresu ochrony środowiska. Kol. inż. Mariusz Maziarz omówił sytuację wodno-ściekową w cukrowniach Śląskiej Spółki Cukrowej z uwzględnieniem stanu istniejącego oraz wymogów prawnych dotyczących oczyszczania i odprowadzania ścieków.

Tradycyjnie na seminarium zakopiańskim została też przedstawiona informacja o wynikach techniczno-produkcyjnych u naszych gości zagranicznych np. w cukrownictwie węgierskim oraz niemieckim.
Ponadto uczestnicy konferencji zatytułowanej "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym" zostali zapoznani z najnowszymi kierunkami rozwoju cukrownictwa na świecie. Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji cukrowniczej - Atlanta 2004 - przedstawił jej uczestnik, dr Maciej Wojtczak, przewodniczący Polskiego Komitetu ICUMSA.
Zgodnie z wieloletnim zwyczajem seminarium zakopiańskie miało na celu zaprezentowanie najnowszych rozwiązań w zakresie postępu technicznego w cukrownictwie. Mamy także nadzieję, że jak zawsze było ono także oczekiwanym spotkaniem koleżeńskim integrującym cukrowników wszystkich spółek cukrowych i umożliwiającym wszechstronną wymianę doświadczeń i poglądów na temat postępu a także problemów występujących w naszym przemyśle.
Przed konferencją uczestnicy otrzymali materiały konferencyjne zawierające program i treść poszczególnych referatów.

Ostatnią konferencją zaplanowaną na rok 2004 była konferencja dla kierowników laboratoriów oraz technologów, która odbyła się w dniach 23-24 sierpnia br. w Zakopanem. Program konferencji przygotowano tradycyjnie w ramach tzw. Szkoły Letniej patronowanej przez Zakład Cukrownictwa Instytutu Chemicznej Technologii Żywności przy Politechnice Łódzkiej.
Tematem były wybrane, najbardziej aktualne zagadnienia, dotyczące problematyki jakości, przepisy prawne dotyczące szczegółowych wymagań w zakresie parametrów jakościowych i analityki cukrowniczej oraz zmiany w przepisach dotyczących prawnej kontroli metrologicznej i gospodarki chemikaliami.
Zasadniczą potrzebą organizacji konferencji o tym zakresie tematycznym jest konieczność ciągłego dostosowywania metod kontroli analitycznych do wymogów światowych i Unii Europejskiej a także zapoznawanie się z wszelkimi zmianami w zakresie prawa o miarach oraz pozostałych obligatoryjnych norm dotyczących tematyki jakości.
Przygotowany program otwierał referat p. dr Krystyny Lisik z Politechniki Łódzkiej omawiający wymagania jakościowe cukru białego po akcesji z Unią Europejską. Przedstawiono obowiązujące aktualnie zarówno dyrektywy unijne jak i zgodne z nimi uregulowania polskie w zakresie kryteriów oceny jakościowej. W kolejnych dwóch referatach p. dr Krystyna Lisik omówiła metody analiz cukru białego obowiązujące w Polsce po wstąpieniu do Unii Europejskiej oraz dodatkowe kryteria jakości cukru takie jak: mętność roztworu, zawartość saponin, zawartość substancji nierozpuszczalnych w wodzie, czas filtracji czy ocena mikrobiologiczna.

W związku ze znaczną nadprodukcją cukru w Europie i na świecie o atrakcyjności cukru dla odbiorcy stanowią nawet niewielkie różnice jakościowe. Zatem bardzo ważna jest prawidłowa i kompleksowa ocena jakości cukru białego.

W zakresie oznaczania jakości cukru białego w kolejnym referacie p. dr Maciej Wojtczak zaprezentował bardzo nowoczesną metodę mikroanalizy rentgenowskiej z wykorzystaniem techniki absorpcji atomowej służącej do identyfikacji rodzaju substancji nierozpuszczalnych w wodzie obecnych w cukrze. Jedynie taka pełna ocena jakości cukru w zakresie nie tylko ilości, ale i rodzaju substancji nierozpuszczalnych zawartych w cukrze może pozwolić na określenie źródeł ich pochodzenia. Kolejny referat, przygotowany przez p. prof. Bogusława Króla poświecony był określaniu jakości melasu jako surowca do wielostronnego wykorzystania w przemyśle paszowym, w procesach biotechnologicznych lub jako źródło wyodrębniania sacharozy. W opinii niektórych biotechnologów postęp technologiczny w cukrownictwie jest czynnikiem zmniejszającym atrakcyjność zastosowań melasu w procesie biotechnologicznym.

Zwieńczeniem tematyki dotyczącej metod analitycznych było sprawozdanie z sesji ICUMSA, z konferencji ATLANTA 2004, przedstawione przez p. dr Macieja Wojtczaka.

Uczestnicy konferencji zostali także zapoznani z najnowszymi metodami wykorzystania pól magnetycznych do eliminacji zanieczyszczeń ferromagnetycznych z cukru. Referent, przedstawiciel firmy INFOTECH, p. Zbigniew Kwiatkowski zademonstrował także przykładowe urządzenia do laboratoryjnego oznaczania zanieczyszczeń ferromagnetycznych w cukrze.

W ostatnim z referatów, przygotowanym przez kol. Krystynę Wasińską, omówione zostały zmiany w przepisach dotyczących kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych zarówno w zakresie obowiązującej Ustawy "Prawo o miarach" jak i stosownych rozporządzeń ministra z aktualnymi zmianami.


Ponadto w zakresie gospodarki chemikaliami omówiono obowiązujące przepisy dotyczące kart charakterystyki substancji lub preparatów niebezpiecznych, sposobów dystrybucji i stosowania substancji niebezpiecznych. Omówiono przepisy dotyczące prekursorów narkotyków, stosowanych w analityce cukrowniczej, oraz zagadnienia odpadów, głównie odpadów chemikaliów lub opakowań po odczynnikach chemicznych. Przedstawiono obowiązki wytwórcy odpadów w zakresie gospodarowania odpadami, które nakłada Ustawa o odpadach z dn. 27 kwietnia 2003 r. z późniejszymi zmianami.

W konferencji tej wzięło udział 35 osób, kierownicy laboratoriów lub technolodzy z cukrowni wszystkich grup własnościowych w naszym przemyśle.

Oprócz organizacji omówionych powyżej seminariów i konferencji, przeznaczonych dla kadry technicznej, Sekcja Techniczna miała też swój udział w przygotowywaniu i prowadzeniu licznych kursów dla majstrów stacyjnych. Komisja Szkoleniowa, której przewodniczy kol. Aleksandra Zielińska, zorganizowała w minionym roku 6 kursów szkoląc 69 osób. Ponadto w zakresie uprawnień energetycznych przeprowadzono egzaminy i wydano świadectwa kwalifikacyjne dla 239 osób. Tego typu szkolenia, dla średniego dozoru technicznego, odgrywają duże znaczenie, ponieważ jedynie Stowarzyszenie organizuje kursy i przygotowuje personel do prowadzenia stacji technologicznych.

W zakresie wymiany doświadczeń z cukrownikami zagranicznymi Sekcja nasza została zaproszona przez zarząd koncernu Nordzucker do wzięcia udziału w corocznej konferencji technicznej, organizowanej przez Stowarzyszenie Niemieckich Techników Cukrowników. Konferencja ta odbyła się 26.03.04. w Bad Harzburgu, udział w niej wzbogacił nasze doświadczenia potrzebne w organizacji tego typu konferencji.

Na zaproszenie FSNT- NOT przedstawiciel Sekcji Technicznej brał także udział w II Światowym Zjeździe Inżynierów zorganizowanym przez Chińskie Stowarzyszenie Nauki i Techniki (CAST) pod auspicjami Światowej Federacji Organizacji Inżynierskich oraz UNESCO. Zjazd odbył się w Szanghaju w dniach 1-7 listopada pod hasłem "Inżynierowie kształtują zrównoważoną przyszłość". Udział w nim wzięło ok. 3000 inżynierów z 70 krajów i regionów całego świata. Polskę reprezentowała 44-osobowa grupa reprezentantów Terenowych Jednostek Organizacyjnych NOT oraz Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, w tym STC, zrzeszonych w Naczelnej Organizacji Technicznej.

Kolejnym zadaniem zrealizowanym przez Sekcję Techniczną w 2004 r. było założenie nowej strony internetowej STC, na której zamieszczamy informacje publikowane dotychczas w Informatorze STC. Przy pomocy głównego menu można wejść w następujące działy:
  • aktualności - do zamieszczania bieżących inf.
  • ogólne informacje o Stowarzyszeniu i jego historii
  • skład władz STC
  • ogólne informacje o przemyśle cukrowniczym wraz z rysem historycznym
  • dział konferencji, w którym podajemy ich plan i realizację
  • dział publikacji, w którym podajemy streszczenia referatów z poszczególnych konferencji lub inne materiały
  • dział ICUMSA, w którym zamieszczamy Informacje Polskiego Komitetu ICUMSA
  • dział Gazety Cukrowniczej, w którym zawsze edytowana jest strona tytułowa ostatniego numeru wraz z jego spisem treści.

Na naszej stronie jest także miejsce na reklamę firm. Na życzenie cukrowników zainstalowaliśmy forum dyskusyjne do bezpośredniej wymiany informacji.

Ponadto od kampanii 2004/05 podjęliśmy się zbierania i publikowania na stronie STC danych technologiczno-produkcyjnych. Cukrownie przy pomocy przydzielonych haseł same wprowadzają swoje wyniki do odpowiednich tabel 7-mio lub 10-dniowych po uprzednim zalogowaniu. Zbierane wyniki kampanii zostały wybrane i zatwierdzone przez Prezydium ZG złożone z przedstawicieli wszystkich spółek cukrowych.

Szczegółowe sprawozdania ze wszystkich przygotowanych i przeprowadzonych przez nas w 2004 r. seminariów i konferencji technicznych były na bieżąco zamieszczane na łamach strony internetowej STC oraz Gazety Cukrowniczej, wydanych w 2004 r.

W imieniu Prezydium Sekcji Technicznej chciałabym bardzo serdecznie podziękować wszystkim koleżankom i kolegom, którzy aktywnie angażowali się w przygotowywanie i organizację poszczególnych seminariów i konferencji, zarówno od strony merytorycznej jak i wszelkiej innej związanej z organizacją całości.

Szczególnie gorąco dziękuję wszystkim wykładowcom, zarówno wykładowcom-członkom Sekcji Technicznej jak i wszystkim pozostałym, za przygotowanie i wygłoszenie referatów i prelekcji, stanowiących zawsze zasadniczą treść każdej konferencji i seminarium.

Dziękuję Zarządom i Kołom Zakładowym STC wszystkich cukrowni za wspieranie naszych inicjatyw, a tym samym przyczynianie się do pełnej realizacji naszych zadań oraz wszystkim tym, którzy choć w małej części wnieśli swój twórczy wkład w działalność Sekcji Technicznej w 2004 r.

Mam także nadzieję, że zaplanowane na dzisiejszym zebraniu zadania na rok 2005 spotkają się z oczekiwaniami i potrzebami wszystkich cukrowników, a nasza praca stowarzyszeniowa nadal będzie przyczyniać się do podnoszenia kwalifikacji techników i inżynierów oraz do integracji cukrowników wszystkich spółek cukrowych

przewodnicząca Sekcji Technicznej
Krystyna Wasińska


Stowarzyszenie Techników Cukrowników Stowarzyszenie Techników Cukrowników
Główna | Dane kampanii | Reklama | Reklama w serwisie | Giełda Pracy | Forum dyskusyjne

STC
Redakcja serwisu:  Redaktor naczelny: Krystyna Wasińska, Webmaster: Mateusz Wojtczak
Copyright © 2023 Stowarzyszenie Techników Cukrowników