cukrownictwo cukier burak cukrowy stowarzyszenie przemysł cukrowniczy cukrownie cukrowniczy cukier cukrownictwo burak stowarzyszenie techników cukrowników cukier cukrownictwo cukrowy
stc stc stc
Stowarzyszenie Techników Cukrowników stc Władze STC stc Cukrownictwo stc Konferencje i sympozja stc Publikacje stc ICUMSA stc Gazeta Cukrownicza
stc
 Kontakt: 00-057 Warszawa, Plac Dąbrowskiego 3, tel/fax. 0-22 826-98-27, 505-46-71, 505-47-82, email: biurostc@stc.pl
Strona główna
RODO - obowiązek informacyjny
Aktualności
W dn. 27-28.06.2023. odbędzie się seminarium, przeznaczone dla kierowników laboratoriów oraz pełnomocników ds. systemów zarządzania nt. “Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym” PROGRAM Czytaj więcej...
  W dniu 17.04.2023 w Warszawie odbył się XXXVIII Walny Zjazd Delegatów STC Czytaj więcej...
  W dniach 16-17.02.2023 w Domu Technika NOT w Warszawie odbyła się XXXV Konferencja Techniczno-Surowcowa zorganizowana przez STC pod patronatem ZPC w Polsce Czytaj więcej...
  W dniach 29-30.06.2022 r. odbyła się w Warszawie XXXIV Pokampanijna Konferencja Techniczno-Surowcowa zorganizowana przez STC pod patronatem ZPC w Polsce. Czytaj więcej...
  Zaproszono nas:
Sprawozdania z imprez branżowych, w których uczestniczyliśmy.
Czytaj więcej...
  Plan konferencji i seminariów w 2023 roku Czytaj wiecej...
Plan kursów na 2023 r. Czytaj więcej...Publikacje
Badania nad produkcją sacharozy bez użycia wapna prof. Giuseppe Vaccari, Uniwersytet w Ferrarze.
Referat wygłoszony na seminarium "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym", 24-25 maja 2004 r. w Zakopanem.

Tradycyjny schemat produkcji cukru buraczanego, zmusza do korzystania z wielu, złożonych operacji, które mają na celu częściową eliminację związków organicznych i nieorganicznych, ekstrahowanych z sacharozą (rys.1).

Operacje te, są związane z produkcją mleka wapiennego otrzymywanego z wapna pozyskiwanego przez wypalanie kamienia wapiennego. Mleko wapienne jest dodawane stopniowo do soku dyfuzyjnego. Po wprowadzeniu dwutlenku węgla, tworzy się węglan wapnia, który musi być oddzielany w trakcie kolejnych etapów filtracji. Ponadto, często są używane złoża wymieniaczy jonowych w celu zmiękczenia, odbarwienia i demineralizacji soku. Wszystkie te operacje prowadzą do wytworzenia stałych, ciekłych i gazowych odpadów.

Całkowita eliminacja etapu oczyszczania z procesu produkcji cukru buraczanego, nie tylko poważnie uprościłaby cukrownie, zmniejszyła koszty energii, ale również znacznie zminimalizowała problemy ekologiczne, a w szczególności rosnące niedogodności związane z pozbyciem się błota saturacyjnego.

Zatem, gdy kamień wapienny nie będzie używany, problemy środowiskowe ulegną redukcji. Redukcja będzie znacząca, bowiem tylko Włoszech zużywa się ok. 580.000 t wydobywanego kamienia wapiennego i produkuje około 1.300.000 ton błota saturacyjnego.

Proces oczyszczania wapniowo-węglanowego może być wyeliminowany przy użyciu nowych technologii takich jak koncentracja soków w niskiej temperaturze, krystalizacja przez chłodzenie, mikrofiltracja, czy separacja chromatograficzna.

Możliwości zastosowania tych technik były dokładnie badane dzięki udziałowi Wspólnoty Europejskiej. Rezultaty uzyskane w ostatnich latach przy wykorzystaniu tych nowych technologii, tak w skali laboratoryjnej, jak i w instalacjach pilotowych będą zaprezentowane i omówione. Celem jest przygotowanie świata przemysłowego do jakościowego skoku, który jest niezbędny, aby uczynić produkcję sacharozy procesem "eko-kompatybilnym".

rys1
Rys. 1


SUGAR CRYSTALLIZATION WITHOUT LIME UTILIZATION prof. Giuseppe Vaccari, University of Ferrara.
Referat wygłoszony na seminarium "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym", 24-25 maja 2004 r. w Zakopanem.

The traditional scheme for the manufacture of beet sugar, as shown in Fig, 1, involves a wide and complex number of operations which have as their aim the partial elimination of organic and inorganic compounds which have been extracted, along with sucrose, during the diffusion step.

These operations are actually related to the production, from limestone, of milk of lime, which is gradually added to the extraction juice. After the addition of carbon dioxide, calcium carbonate is produced which must be eliminated through subsequent filtration steps. Moreover, ion exhange resin plants are often utilized for softening, decolorization and demineralization of the juice. All of these operations lead to the formation of solid, liquid and gaseous polluting wastes.

The total elimination of the purification steps from beet sugar manufacture could not only greatly simplify the factories and decrease the energy costs, but also almost completely eliminate the ecological problems and, in particular, the increasing difficulties related to the disposal of carbonatation sludges.

Thus, environmental problems would be reduced if limestone were not utilized, bearing in mind that in Italy alone 580.000 tonnes of mined limestone are utilized every year, producing about 1.300.000 tonnes of carbonatation sludge.

The calco-carbonic purification process can be eliminated by using new tehnologies such as concentration of juices at low temperature, cooling crystallization, microfiltration or chromatographic separation processes.

The possible adoption of these new technologies has been and is carefully studied thanks to contributions by the European Community. The results achieved in recent years by applying these new technologies either in laboratory tests or in pilot plants will be presented and discussed. The aim is to prepare the industrial world to make the qualitative leap necessary in order to make the sugar production process more eco-compatible.

rys1
Figure 1

Stowarzyszenie Techników Cukrowników Stowarzyszenie Techników Cukrowników
Główna | Dane kampanii | Reklama | Reklama w serwisie | Giełda Pracy | Forum dyskusyjne

STC
Redakcja serwisu:  Redaktor naczelny: Krystyna Wasińska, Webmaster: Mateusz Wojtczak
Copyright © 2023 Stowarzyszenie Techników Cukrowników