cukrownictwo cukier burak cukrowy stowarzyszenie przemysł cukrowniczy cukrownie cukrowniczy cukier cukrownictwo burak stowarzyszenie techników cukrowników cukier cukrownictwo cukrowy
stc stc stc
Stowarzyszenie Techników Cukrowników stc Władze STC stc Cukrownictwo stc Konferencje i sympozja stc Publikacje stc ICUMSA stc Gazeta Cukrownicza
Strona główna
RODO - obowiązek informacyjny

Zaproszono nas
Sprawozdania z imprez branżowych, w których uczestniczyliśmy. Czytaj więcej...
  Aktualności
W dn. 23-24.05.2024 w Warszawie odbyła się Konferencja Techniczno-Surowcowo-Analityczna zorganizowana przez STC w nowej formule. Czytaj więcej...
  Wyniki Konkursu STC na najlepszą pracę dyplomową. Czytaj więcej...
  W dn. 27-28.06.2023. odbyło się seminarium, przeznaczone dla kierowników laboratoriów oraz pełnomocników ds. systemów zarządzania nt. “Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym” Czytaj więcej...
  W dniu 22 czerwca 2023 roku w Werbkowicach oraz w Hrubieszowie odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 60–lecia Cukrowni „Werbkowice” Czytaj więcej...
  Plan konferencji i seminariów w 2024 roku Czytaj wiecej...
Plan kursów na 2024 r. Czytaj więcej...Publikacje
Informacja o działalności naukowej Zakładu Cukrownictwa Politechniki Łódzkiej Prof. dr hab. inż. Jan Iciek, Politechnika Łódzka

Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo!

Korzystając z okazji chciałem wyjaśnić powody zmian nazwy Wydziału. Nasz Wydział rozpoczął działalność w 1950 roku pod nazwą Wydział Chemii Spożywczej. Twórcy Wydziału chcieli podkreślić, że będzie tu kształcona kadra dla przemysłu spożywczego, a dla technologów znajomość chemii żywności jest nieodzowna. Prowadzony był na Wydziale kierunek studiów "Technologia chemiczna - technologia żywności". W związku z zainteresowaniem kandydatów na studia w 1988 uruchomiliśmy na Wydziale drugi kierunek studiów "Biotechnologia" a następnie trzeci "Ochrona środowiska". Dla podkreślenia prowadzenia na Wydziale nowych kierunków studiów uznaliśmy za celowe w 1992 zmienić nazwę wydziału na Wydział Chemii Spożywczej i Biotechnologii. W ostatnim okresie zauważyliśmy, że kandydaci na studia źle odbierają określenie "chemia spożywcza" jako naukę o sztucznej żywności i dlatego w 2002 roku zmieniliśmy nazwę wydziału na Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, a kierunek studiów na "Technologia żywności i żywienie człowieka". Z satysfakcją stwierdzam, że obie te nazwy są dobrze przyjmowane zarówno przez obecnych studentów jak i kandydatów na studia.

Przechodząc do informacji o działalności naukowej Instytutu Chemicznej Technologii Żywności, a zwłaszcza Zakładu Cukrownictwa rozpoczną od informacji o naszych staraniach dotyczących rejestracji Polskiego Komitetu ICUMSA. W 2003 roku powstało niebezpieczeństwo wykluczenia Polski z międzynarodowej organizacji ICUMSA. Na prośbę Zarządu Głównego STC oraz moją działania celem pozostania Polski w tej organizacji podjął dr inż. Maciej Wojtczak, pracownik Zakładu Analizy i Oceny Żywności, Instytutu Chemicznej Technologii Żywności PŁ. Dzięki staraniom dr M. Wojtczaka powstał zalążek Polskiego Komitetu ICUMSA, a Związek Producentów Cukru w Polsce zadeklarował wsparcie finansowe niezbędne dla działalności tego Komitetu i jego przynależności do międzynarodowej organizacji ICUMSA. Korzystając z okazji pragnę serdecznie podziękować Panu Janowi Rybskiemu Dyrektorowi Generalnemu Związku Producentów Cukru za zrozumienie korzyści dla polskich cukrowników z faktu istnienia Polskiego Komitetu i jego przynależności do międzynarodowej organizacji ICUMSA. Dzięki tej przynależności będziemy otrzymywać i wdrażać procedury analityczne obowiązujące w światowym cukrownictwie.

Na Przewodniczącego Polskiego Komitetu ICUMSA został powołany dr M. Wojtczak. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie zostaną zakończone spory formalne i Komitet uzyska rejestrację jako stowarzyszenie.

Nie czekając na zakończenie spraw formalnych Polski Komitet ICUMSA przy współpracy z Instytutem Chemicznej Technologii Żywności Politechniki Łódzkiej planuje przeprowadzenie w 2005 badań biegłości w zakresie:
  • oznaczania zawartości popiołu konduktometrycznego w cukrze;
  • oznaczania zabarwienia roztworu cukru;
  • oznaczania mętności roztworu cukru.
W ramach badań biegłości będą rozesłane do cukrowniczych laboratoriów próbki cukru do analizy oraz podana ujednolicona metodyka oznaczeń. Wyniki badań poddane będą analizie statystycznej i po zakończeniu testu laboratoria otrzymają raport zawierający zestawienie wyników wraz z oceną własnych rezultatów (nazwy pozostałych laboratoriów będą zakodowane) oraz certyfikat uczestnictwa.

Badania biegłości potwierdzają kompetencje techniczne i stanowią ważny element systemu zapewnienia jakości w laboratorium analitycznym. Mam nadzieję, iż planowane wprowadzenie do praktyki polskich laboratoriów cukrowniczych analitycznych zasad metrologicznych, obowiązujących w krajach Unii Europejskiej, przyczyni się do poprawy wiarygodności wyników analiz a tym samym do poprawy konkurencyjności polskiego przemysłu cukrowniczego. Szczegółowe informacje oraz zaproszenie do udziału w teście zostanie rozesłane do cukrowni w najbliższym czasie.

Jako kolejny przykład naszej działalności w zakresie cukrownictwa chcę przekazać informację, że Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw" złożył projekt pt.: "Modernizacja i doposażenie Specjalistycznego Laboratorium Analityki Cukrowniczej". Autorami projektu są dr Krystyna Lisik i dr Maciej Wojtczak.

Celem projektu jest poprawa konkurencyjności polskiego przemysłu cukrowniczego poprzez wzmocnienie współpracy między przemysłem a instytucjami sfery badawczo-rozwojowej. W ramach projektu zostanie zmodernizowane, doposażone oraz poddane akredytacji Specjalistyczne Laboratorium Analityki Cukrowniczej działające przy Instytucie Chemicznej Technologii Żywności.

Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia atrakcyjności oferty Laboratorium dla przemysłu i ułatwi dostęp przedsiębiorstwom w Polsce do usług analitycznych realizowanych na światowym poziomie zgodnie z aktualnymi uregulowaniami prawnymi oraz najnowszymi metodami ICUMSA. Nowoczesne, akredytowane laboratorium analityczne będzie mogło włączyć się w europejskie badania z zakresu nowych technologii, zwłaszcza w zakresie poszukiwania nowych produktów o wyższej wartości uzyskiwanych z produktów i półproduktów przemysłu cukrowniczego (takich jak oligosacharydy, błonnik, pektyny czy biopaliwa).

Dzięki zrealizowaniu projektu przemysł cukrowniczy w Polsce będzie mógł skuteczniej konkurować na Jednolitym Rynku Europejskim, co powinno przyczyni się do wzrostu jego konkurencyjności i innowacyjności.

Ze względu na ograniczony czas wymienię tylko kilka prac prowadzonych w Zakładzie Cukrownictwa w 2004 roku.

Pani dr Krystyna Lisik przeanalizowała 25 prób cukru białego pochodzącego z 14 różnych cukrowni. Badany cukier oceniała zgodnie z uregulowaniami prawnymi obowiązującymi w Polsce po wstąpieniu do Unii Europejskiej.

Stwierdziła, że wszystkie analizowane próby spełniają wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2003 r. dla cukru białego. Stwierdziła również, że zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej analizowane próby spełniały wymagania kategorii 2 czyli cukru standardowej jakości handlowej. Jednakże analizowane próby cukru w większości nie spełniały wymagań stawianych przez koncerny Pepsi i Coca-Cola ze względu na dużą mętność wodnych roztworów cukru, zbyt dużą zawartość substancji nierozpuszczalnych oraz długi czas filtracji wodnych roztworów cukru. Uzyskane wyniki powinny być w Cukrowniach przedyskutowane, a pracownicy Zakładu Cukrownictwa deklarują swoją pomoc. W ramach współpracy z cukrowniami, w zamian za próby cukru z kampanii 2004 r., dr Krystyna Lisik wykonała bezpłatnie dla kilku cukrowni ocenę jakości cukru białego wg obowiązujących uregulowań prawnych.

Pan dr Stanisław Wawro kontynuował badania dotyczące możliwości wykorzystania związków wapnia do oczyszczania soku surowego oraz odbarwiania klarówki. Wykazał możliwość dwukrotnego wykorzystania właściwości adsorpcyjnych węglanu wapnia, w pierwszym etapie (tradycyjnie) do oczyszczania soku surowego a następnie do odbarwiania np. klarówki. Stwierdził, że najlepiej do tego celu nadawał się zagęszczony osad saturacji I. Drugi ważny wniosek: przy dawkach wapna powszechnie stosowanych w cukrowniach można spodziewać się efektu odbarwienia klarówki o ok. 25%.

Drugi kierunek badań prowadzonych przez dr St. Wawro dotyczy zmiany warunków ekstrakcji sacharozy z krajanki buraczanej dzięki denaturacji jej tkanki udarem napięciowym. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdził, że zastosowanie 5 krotnego udaru 8 kV spowodowało efekt denaturacji tkanki buraczanej porównywalnych z denaturacją termiczną. Badania będą kontynuowane. Prof. Jan Grabka wspólnie z doktorantką, Panią mgr inż. Lidią Miłek badał możliwości odbarwiania soków cukrowniczych z zastosowaniem ozonu.

Celem przeprowadzanych doświadczeń było określenie wpływu procesu ozonowania syropów cukrowniczych na efekt ich odbarwienia. Jednocześnie zbadano wpływ ozonu na inne parametry jakościowe syropów, tzn.: czystość, zawartość sacharozy, zawartość związków redukujących, pH. Uzyskane wyniki badań pozwoliły na zasugerowanie optymalnego czasu prowadzenia procesu, przy którym uzyskuje się najlepsze efekty odbarwienia roztworów przy stosunkowo niewielkim zużyciu ozonu. Przeprowadzenie procesu ozonowania w badanych syropach cukrowniczych pozwoliło już w sposób wizualny wstępnie ocenić wysoką skuteczność tej metody odbarwiania roztworów. Na podstawie wykonanych oznaczeń analitycznych i otrzymanych wyników stwierdzono, że proces ozonowania klarówek I, II i III przyniósł wysoki efekt odbarwienia tych roztworów sięgający 69%.

Drugi kierunek badań prof. Jana Grabki prowadzonych wspólnie z doktorantką mgr inż. Anną Sztekmiler dotyczy zamykania substancji zapachowych i barwnych w kryształach sacharozy.
Zastosowano metodę według oryginalnego rozwiązania. Podczas procesu krystalizacji wyznaczono kinetykę obudowywania substancji dodawanych (zapachowych i barwnych) w otoczce cukrowej, oceniając przyrost masy obudowywanych kulek w czasie.

W celu sprawdzenia czy substancje zapachowe zostały dokładnie zamknięte w kryształach sacharozy przeprowadzono analizy: organoleptyczną i Headspace-GC a następnie mikroekstrakcji do fazy stałej (SPME-Solid Phase Microextraction) i porównano uzyskane chromatogramy wzorca i próby właściwej.

Uzyskane w trakcie analiz wyniki wskazują, że zastosowana metoda zamykania różnych substancji dodatkowych jest skuteczna. Zamknięcie substancji zapachowych i barwnych w kryształach sacharozy spowoduje podwyższenie trwałości obudowywanych substancji oraz pozwoli na kontrolowanie szybkości uwalniania się tych substancji w określonych zastosowaniach.

Równie aktywny jest zespół naszych automatyków w składzie: dr inż. Marek Ludwicki, dr inż. Stanisław Brzeziński oraz dr inż. Andrzej Pałka. W 2004 roku opracowali Oni nowe czujniki, między innymi do przepływowego pomiaru zmętnienia roztworów i soków. Ten czujnik może służyć np. do kontroli prawidłowego przebiegu procesu filtracji. Opracowali również ciągły i periodyczny wilgotnościomierz do pomiaru zawartości wody w wysłodkach.

Ja wspólnie z doktorantami w 2004 roku kontynuowałem badania nt.: zastosowania sztucznych sieci neuronowych w cukrownictwie. Mam nadzieję, że w tym roku mgr inż. Maciej Dobrowolski zakończy swoją pracę doktorską, a mgr inż. Arkadiusz Jezierski otworzy swój przewód doktorski. Od kilkunastu lat prowadzę badania dotyczące sterylizacji mediów. Wynikami tych badań są zainteresowani pracownicy przemysłu farmaceutycznego, mleczarskiego i innych. Do tej pory cukrownicy wykazywali umiarkowane zainteresowanie naszymi badaniami, ale jak wynika z tematyki następnych referatów wymogi i potrzeba znajomości problemów mikrobiologicznych będzie coraz ważniejsza dla przemysłu cukrowniczego. Mogę wykazać, że np.: w pierwszym dziale stacji wyparnej (przy obecnie stosowanych rozwiązaniach) nie ma warunków do całkowitego wyjałowienia soku rzadkiego. Nie są również w cukrowniach jeszcze wdrożone rozwiązania zapewniające wyeliminowanie wtórnych zakażeń zarówno soku jak i cukru. Jestem przekonany, że wzrastające wymogi dotyczące dopuszczalnych zanieczyszczeń mikrobiologicznych cukru wymuszą zastosowanie w cukrowniach nowych rozwiązań technicznych i technologicznych. Jesteśmy gotowi do udzielenia Państwu pomocy w tym zakresie.

Dla nauczycieli akademickich podstawowym obowiązkiem jest dydaktyka. Kształcimy kadrę dla przemysłu na różnych poziomach. Dziękuję Pracownikom Cukrowni, które przyjmują na staż naszych dyplomantów i wyrażam radość, że Dyrekcje Cukrowni generalnie bardzo pozytywnie oceniają udział naszych studentów w kampanii cukrowniczej. Prowadzimy również studia podyplomowe.

Pierwsze to Studia Podyplomowe Cukrownictwa, których kierownikiem od kilku lat jest Pani dr inż. Krystyna Szwajcowska. Cieszy mnie bardzo pozytywna ocena wcześniejszych absolwentów tego studium i mam nadzieję, że i w tym roku zgłosi się odpowiednia liczba słuchaczy.

Drugie studium dotyczy Zarządzania Jakością. W tych studiach poza cukrownikami uczestniczą pracownicy innych branż przemysłowych. Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w tym studium, którego kierownikiem jest Pani dr inż. Katarzyna Mokrosińska. Pani dr Mokrosińska prowadzi również różnego typu kursy i szkolenia bezpośrednio w cukrowniach.

Gorąco zapraszam Państwa do dalszej współpracy z Zakładem Cukrownictwa Politechniki Łódzkiej i dziękuję za uwagę.


Prof. dr hab. inż. Jan Iciek
Zakład Cukrownictwa
Instytut Chemicznej Technologii Żywności
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
Politechnika ŁódzkaStowarzyszenie Techników Cukrowników Stowarzyszenie Techników Cukrowników
Główna | Dane kampanii | Reklama | Reklama w serwisie | Giełda Pracy | Forum dyskusyjne

STC
Redakcja serwisu:  Redaktor naczelny: Krystyna Wasińska, Webmaster: Mateusz Wojtczak
Copyright © 2023 Stowarzyszenie Techników Cukrowników