cukrownictwo cukier burak cukrowy stowarzyszenie przemysł cukrowniczy cukrownie cukrowniczy cukier cukrownictwo burak stowarzyszenie techników cukrowników cukier cukrownictwo cukrowy
stc stc stc
Stowarzyszenie Techników Cukrowników stc Władze STC stc Cukrownictwo stc Konferencje i sympozja stc Publikacje stc ICUMSA stc Gazeta Cukrownicza
Link do storny konferencji STC 2024
stc
 Kontakt: 00-057 Warszawa, Plac Dąbrowskiego 3, tel/fax. 0-22 826-98-27, 505-46-71, 505-47-82, email: biurostc@stc.pl
Strona główna
RODO - obowiązek informacyjny

Zaproszono nas
Sprawozdania z imprez branżowych, w których uczestniczyliśmy. Czytaj więcej...
  Aktualności
Informacja o nowej formule Konferencji Techniczno-Surowcowo-Analitycznej organizowanej przez STC w 2024 r. Czytaj więcej...
  Wyniki Konkursu STC na najlepszą pracę dyplomową. Czytaj więcej...
  W dn. 27-28.06.2023. odbyło się seminarium, przeznaczone dla kierowników laboratoriów oraz pełnomocników ds. systemów zarządzania nt. “Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym” Czytaj więcej...
  W dniu 22 czerwca 2023 roku w Werbkowicach oraz w Hrubieszowie odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 60–lecia Cukrowni „Werbkowice” Czytaj więcej...
  Plan konferencji i seminariów w 2024 roku Czytaj wiecej...
Plan kursów na 2024 r. Czytaj więcej...Publikacje
Informacja o pracach Centrum Doskonałości CERED Politechniki Warszawskiej w Płocku prof. dr hab. inż. Krzysztof Urbaniec, Politechnika Warszawska

CERED jest skrótem nazwy "Centrum Doskonałości - Redukcja Wpływu Przemysłu Przetwórczego na Środowisko Naturalne". Formalnie biorąc, jest to powołana w listopadzie 2004 komórka organizacyjna Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej. Cele i kierunki działania Centrum CERED mają jednak związek ze zorganizowanymi przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji dwoma konkursami: jesienią 2003 - tworzenie Centrów Zaawansowanych Technologii, a wiosną 2004 - tworzenie Centrów Doskonałości. Centra obydwu typów są elementami krajowego systemu placówek naukowych, które przez swoją działalność badawczą, wdrożeniową, edukacyjną i informacyjną wspomagają rozwój gospodarczy i społeczny Polski.

Idea Centrów Zaawansowanych Technologii i Centrów Doskonałości wywodzi się z koncepcji gospodarki opartej na wiedzy. W gospodarce godnej tego miana powinna funkcjonować magistrala innowacyjna, umożliwiająca przepływ nowych myśli od edukacji, przez prace naukowe, do praktyki gospodarczej. Początkowym członem magistrali jest kształcenie ludzi zdolnych do myślenia i poszukiwania nowych rozwiązań, a następnymi członami - badania naukowe oraz komercjalizacja wyników badań i ich wprowadzanie do praktyki. Zgodnie z terminologią ustawy o finansowaniu nauki, która weszła w życie na początku lutego 2005 r., człon badań dzieli się na badania podstawowe (czyli wyjaśnianie zjawisk przyrody), stosowane, rozwojowe, przedkonkurencyjne i przemysłowe. Ogólnie biorąc, badania przemysłowe i przedkonkurencyjne powinny być wykonywane przez przedsiębiorstwa przemysłowe - ewentualnie we współpracy z jednostkami badawczymi, natomiast badania podstawowe, stosowane i rozwojowe są domeną instytucji naukowych i uczelni. Do obsługi różnych odcinków magistrali innowacyjnej tworzone są wyspecjalizowane jednostki organizacyjne - od placówek edukacyjnych, przez jednostki badawczo-rozwojowe, do różnego typu przedsiębiorstw innowacyjnych. Przykładowo, centra transferu technologii obsługują odcinek od uzyskania wyników badań rozwojowych do komercjalizacji; parki naukowo-technologiczne powinny otrzymywać przygotowane do wdrożenia wyniki badań i zajmować się ich wprowadzaniem do praktyki, natomiast między edukacją a dalszymi odcinkami magistrali innowacyjnej działają:
 • Centra doskonałości, prowadzące kształcenie ustawiczne kadry przemysłowej oraz badania podstawowe, stosowane i rozwojowe,
 • Centra zaawansowanych technologii, których zakres działania jest szerszy i obejmuje również badania przemysłowe i przedkonkurencyjne, a nawet komercjalizację wyników badań i współpracę z przedsiębiorstwami produkcyjnymi przy wprowadzaniu innowacji.
Warunki wspomnianych konkursów Ministerstwa Nauki i Informatyzacji stanowiły, że:
 • Centra Doskonałości należy tworzyć w ramach istniejących jednostek badawczych lub uczelni,
 • Centra Zaawansowanych Technologii, będące organizacjami o większym potencjale badawczym, powinny być tworzone przez konsorcja jednostek badawczych lub uczelni, ewentualnie z udziałem przedsiębiorstw przemysłowych.
 • Centra powinny prowadzić badania naukowe w obszarach problemowych odpowiadających potrzebom polskiej gospodarki, przy czym cztery obszary są traktowane jako priorytetowe:
  • Zdrowie i życie (tzn. medycyna, biologia i nauki pokrewne),
  • Zrównoważony rozwój,
  • Technologie informacyjne i telekomunikacyjne
  • Bezpieczeństwo.
W priorytetowym obszarze "Zrównoważony rozwój" mieszczą się zagadnienia poziomu życia społeczeństwa, wytwarzania i użytkowania energii (zarówno energetyka zawodowa, jak i energetyka przemysłowa i użytkowanie energii), ekologii (szeroko rozumianej ochrony środowiska, a także technologii na rzecz ochrony środowiska), nowych materiałów, zasobów naturalnych, wzrostu gospodarczego i infrastruktury.

Wiele zagadnień z obszaru "Zrównoważony rozwój" występuje w pracach badawczych prowadzonych na Wydziale Budownictwa Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej. Wydział ten, zlokalizowany w Płocku, kształci inżynierów na czterech kierunkach: budownictwo, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, technologia chemiczna. Potencjał kadrowy wydziału stanowi 160 nauczycieli akademickich, w tym 18 profesorów, 17 doktorów habilitowanych i 64 doktorów. Ich dorobek naukowy i aktualnie prowadzone badania spełniają wymagania stawiane Centrom Doskonałości i mogą być objęte wspólną nazwą "Redukcja Wpływu Przemysłu Przetwórczego na Środowisko Naturalne", pod hasłem przemysł przetwórczy rozumiejąc przemysł chemiczny, spożywczy i inne pokrewne branże.

Podane wyżej informacje opisują tło, na którym powstała koncepcja Centrum Doskonałości CERED. Jej zasadnicze elementy, w tym merytoryczne cele działalności, były przedstawione w Gazecie Cukrowniczej nr 1/2005, s. 17-18. W konkurencji z 400 propozycjami zgłoszonymi do konkursu, Centrum CERED znalazło się wśród 100 centrów doskonałości zaakceptowanych przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji. W tej setce znalazło się 45 jednostek reprezentujących różne dziedziny nauk technicznych, 39 - nauki medyczne i biologiczne, 16 - inne dziedziny. Warto dodać, że w wyniku wcześniejszego konkursu zaakceptowano utworzenie 26 centrów zaawansowanych technologii, w tym 19 reprezentujących nauki techniczne, 4 - nauki medyczne i biologiczne, 3 - inne dziedziny.

W oparciu o pozytywny wynik konkursu, na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej powołano Centrum Doskonałości CERED z zadaniem koordynacji prac prowadzonych w trzech istniejących Instytutach:
 • Budownictwa,
 • Chemii,
 • Inżynierii Mechanicznej.
CERED ma własną Radę Naukową, w której składzie są przedstawiciele strategicznych partnerów krajowych (Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, PKN ORLEN, Miasto Płock, Płocki Park Technologiczno-Przemysłowy, Instytut Chemii Przemysłowej, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej) i zagranicznych (The University of Manchester, Technische Universität Darmstadt). Najważniejszym zadaniem Rady jest dbałość o ścisłe powiązanie działalności Centrum z potrzebami jednostek otoczenia gospodarczego - nie tylko przemysłowych, lecz także edukacyjnych, administracji państwowej i samorządowej itd.

Choć Centrum Doskonałości CERED zostało formalnie powołane w listopadzie 2004, to od wiosny tegoż roku trwała realizacja prac objętych planem zgłoszonym do konkursu. Obecnie można już wymienić przykłady tematów badań w pełni zrealizowanych, lub znacznie zaawansowanych, w następujących obszarach problemowych:
 • WODA I ŚCIEKI - zakończono pracę badawczą zleconą przez PKN ORLEN nt. usprawnienia gospodarki wodno-ściekowej w tej firmie, jak również zakończono pracę doktorską (sfinansowaną ze środków budżetowych) pt. "Analiza struktury i parametrów pracy instalacji wodno-ściekowych cukrowni";
 • ZANIECZYSZCZENIA ATMOSFERY - w toku realizacji jest dwuletni projekt badawczy finansowany przez Unię Europejską nt. komputerowo wspomaganej analizy kinetyki złożonych reakcji chemicznych; Centrum CERED zapewnia konsultacje dla polskiego uczestnika tego projektu, którym jest Biuro Usług Technicznych i Handlu w Poznaniu;
 • ENERGIA W BUDOWNICTWIE - zakończono pracę badawczą (sfinansowaną ze środków budżetowych) nt. kształtowania mikroklimatu i energochłonności budynków o dużej kubaturze, w tym obiektów magazynowych i hal przemysłowych. W toku realizacji jest trzyletni projekt badawczy finansowany przez Unię Europejską nt. nowej generacji pomp ciepła dla nowoczesnych systemów ogrzewania; Centrum CERED zapewnia konsultacje dla polskich uczestników tego projektu, którymi są WIEDEMANN Polska oraz firma HIBERNATUS w Wadowicach;
 • ENERGIA W PRZEMYŚLE - zakończono pracę badawczą zleconą przez Pfeifer & Langen KG, w której ramach zostały wykonane pomiary wymiany ciepła w warnikach kaskad krystalizacyjnych Cukrowni Gosławice. W toku realizacji jest dwuletni projekt badawczy finansowany przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji nt. optymalnego sterowania sieci wymienników ciepła.
Producenci cukru i firmy współpracujące z przemysłem cukrowniczym należą do grupy najważniejszych partnerów Centrum Doskonałości CERED. Oferta Centrum dla przemysłu obejmuje nie tylko prace badawcze, szkolenia lub inne usługi, lecz także wspólne wystąpienia o środki finansowe na realizację projektów, których tematyka jest zgodna z wymaganiami Sektorowych Programów Operacyjnych (środki udostępniane z europejskich funduszy strukturalnych) lub europejskich programów badawczo-rozwojowych (środki dysponowane przez Komisję Europejską).


Stowarzyszenie Techników Cukrowników Stowarzyszenie Techników Cukrowników
Główna | Dane kampanii | Reklama | Reklama w serwisie | Giełda Pracy | Forum dyskusyjne

STC
Redakcja serwisu:  Redaktor naczelny: Krystyna Wasińska, Webmaster: Mateusz Wojtczak
Copyright © 2023 Stowarzyszenie Techników Cukrowników