cukrownictwo cukier burak cukrowy stowarzyszenie przemysł cukrowniczy cukrownie cukrowniczy cukier cukrownictwo burak stowarzyszenie techników cukrowników cukier cukrownictwo cukrowy
stc stc stc
Stowarzyszenie Techników Cukrowników stc Władze STC stc Cukrownictwo stc Konferencje i sympozja stc Publikacje stc ICUMSA stc Gazeta Cukrownicza
Link do storny konferencji STC 2024
stc
 Kontakt: 00-057 Warszawa, Plac Dąbrowskiego 3, tel/fax. 0-22 826-98-27, 505-46-71, 505-47-82, email: biurostc@stc.pl
Strona główna
RODO - obowiązek informacyjny

Zaproszono nas
Sprawozdania z imprez branżowych, w których uczestniczyliśmy. Czytaj więcej...
  Aktualności
Informacja o nowej formule Konferencji Techniczno-Surowcowo-Analitycznej organizowanej przez STC w 2024 r. Czytaj więcej...
  Wyniki Konkursu STC na najlepszą pracę dyplomową. Czytaj więcej...
  W dn. 27-28.06.2023. odbyło się seminarium, przeznaczone dla kierowników laboratoriów oraz pełnomocników ds. systemów zarządzania nt. “Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym” Czytaj więcej...
  W dniu 22 czerwca 2023 roku w Werbkowicach oraz w Hrubieszowie odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 60–lecia Cukrowni „Werbkowice” Czytaj więcej...
  Plan konferencji i seminariów w 2024 roku Czytaj wiecej...
Plan kursów na 2024 r. Czytaj więcej...


Sprawozdanie z posiedzenia Rady Krajowej FSNT–NOT
W dniu 27 czerwca 2016 roku w Domu Technika w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Krajowej FSNT–NOT, na którym Stowarzyszenie Techników Cukrowników reprezentowała kol. Bożena Wnuk – Delegat STC do FSNT–NOT.

Po przyjęciu zmiany w składzie prezydium obrad i zatwierdzeniu porządku obrad powołano komisję mandatową i komisję skrutacyjną. Następnie po oświadczeniu przez komisję mandatową, że posiedzenie RK FSNT–NOT jest prawomocne, przyjęto protokół nr 7/XXIV z posiedzenia Rady Krajowej FSNT–NOT w dniu 12 grudnia 2015 roku.

Następnie wybrano skład prezydium na kolejną Radę Krajową FSNT–NOT, a w kolejności pani Prezes Ewa Mańkiewicz–Cudny przedstawiła informacje o pracach Zarządu Głównego od ostatniego posiedzenia RK (12. 12. 2015 r.), w tym o trudnej sytuacji Muzeum Techniki i Przemysłu NOT, któremu grozi likwidacja.

Kolejno sprawozdanie merytoryczne z działalności FSNT–NOT za 2015 rok przedstawiała pani Prezes Ewa Mańkiewicz-Cudny podkreślając, że był to bogaty rok. Najważniejszymi wydarzeniami były: XXV Kongres Techników Polskich we Wrocławiu (16 – 18 czerwca 2015 r.), zorganizowany wspólnie z III Światowym Zjazdem Inżynierów Polskich, gala XXI finału Plebiscytu „Złoty Inżynier” z udziałem m. in. Macieja Klimczaka - podsekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP, XIII Forum Inżynierskie w Poznaniu po hasłem „Innowacyjna technika w medycynie”, zakończenie VIII edycji ogólnopolskiego konkursu „Młody Innowator”, finał III edycji Konkursu Mistrz Techniki, uroczystości jubileuszu 70–lecia NOT i 110–lecia Warszawskiego Domu Technika oraz udział polskiej delegacji w V Światowym Zjeździe i Konferencji Inżynierów WFEO w Kioto w Japonii.

W kolejnym punkcie programu wystąpił zastępca Sekretarza Generalnego FSNT–NOT Mariusz Płaczkiewicz, który przestawił sprawozdanie finansowe z działalności Federacji za 2015 rok, a następnie przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Ryszard Marcińczak przedstawiając sprawozdanie z działalności GKR FSTN NOT za 2015 rok oraz ocenę działalności Zarządu Głównego FSNT–NOT.

Następnie Rada Krajowa udzieliła absolutorium Zarządowi Głównemu FSNT–NOT za 2015 rok i podjęła uchwały w sprawach:
  1. przyjęcia sprawozdania Zarządu Głównego za 2015 rok,
  2. zatwierdzenia łącznego sprawozdania finansowego za 2015 rok Biura Zarządu FSNT–NOT, Centrum Innowacji NOT, Muzeum Techniki i Przemysłu NOT w Warszawie,
  3. przyjęcia zbiorczego sprawozdania finansowego FSNT–NOT za 2015 rok,
  4. przyjęcia sprawozdania i oceny Głównej Komisji Rewizyjnej FSNT–NOT za 2015 rok.


Rada Krajowa, po licznych głosach w dyskusji na temat opracowanego o znowelizowaną ustawę „Prawo o Stowarzyszeniach” projektu Statutu, nie przyjęła uchwały w sprawie zmiany Statutu FSNT–NOT .
Rada Krajowa ustaliła, że wybory Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej na okres kadencji 2016 - 2020 odbędą się na posiedzeniu sprawozdawczo – wyborczym w dniu 12 grudnia 2016 roku. Wybrano również Komisję Wyborczą oraz ustalono ogólną liczbę delegatów do Rady Krajowej, liczby delegatów poszczególnych stowarzyszeń członkowskich oraz przysługujące im liczby głosów.

W sprawach dotyczących Terenowych Jednostek Organizacyjnych podjęto uchwały: nabycia i zbycia działek gruntu w Piotrkowie Trybunalskim, sprzedaży nieruchomości lokalowych w Toruniu, ulgi w opłacie majątkowej dla Łódzkiej Rady FSNT–NOT oraz zmieniającą uchwałę w sprawie sprzedaży wydzielonej części nieruchomości FSNT–NOT w Gdańsku.

Rada Krajowa podjęła również uchwały w sprawie przekazania gminie Końskie Oddziałów Muzeum Techniki i Przemysłu NOT w Sielpi Wielkiej i Starej Kuźnicy, a także zbycia nieodpłatnie na rzecz gminy Nowa Słupia, nieruchomości zajmowanej przez oddział terenowy Muzeum Techniki i Przemysłu NOT w gminie Nowa Słupia, w celu dalszego prowadzenia i rozwijania przez gminę Muzeum Starożytnego Hutnictwa.

W kolejnym punkcie programu przewodniczący Zespołu Gospodarowania Nieruchomościami i Inwestycji Wiktor Piwkowski przedstawił informacje o pracach Zespołu z propozycją utworzenia Funduszu Wsparcia Modernizacji Nieruchomości FSNT–NOT, którego celem byłoby gromadzenie środków pieniężnych z przeznaczeniem na wsparcie finansowe modernizacji nieruchomości FSNT–NOT na terenie kraju. Rada Krajowa przyjęła ten wniosek w formie Uchwały.

Ponadto podjęto jednogłośnie uchwałę w sprawie nadania tytułu Honorowego Prezesa FSNT–NOT Janowi Lechowi Lewandowskiemu - prezesowi FSNT–NOT w latach 1990 - 1993 oraz Andrzejowi Zielińskiemu – prezesowi FSNT–NOT w latach 1993 – 2000.

Na zakończenie Kamil Wójcik prezes Stowarzyszenia Wspierania Techniki Polskiej wystąpił z gorącym apelem poparcia inicjatywy ratowania Muzeum Techniki i Przemysłu NOT w Warszawie, mieszczącego się w Pałacu Kultury i Nauki, któremu grozi likwidacja. Wspólna deklaracja wszystkich inżynierów i techników oraz sympatyków Muzeum mająca na celu przekonanie władz państwowych do finansowania Muzeum może ocalić Muzeum, które jest częścią historii z dziedziny techniki i inżynierii. Przyłączenie się do kampanii polega na wypełnieniu deklaracji poparcia, która jest na stronie Muzeum Techniki
http://mtip.pl/
lub na stronie Stowarzyszenia Wspierania Techniki Polskiej http://swtp.pl/nasze-inicjatywy/ratujemy-muzeum-techniki

Po wyczerpaniu porządku obrad prezes Ewa Mańkiewicz-Cudny podziękowała za uczestnictwo w posiedzeniu życząc udanych urlopów i tym zakończyła posiedzenie Rady Krajowej FSNT–NOT w dniu 27 czerwca 2016 roku.


Stowarzyszenie Techników Cukrowników Stowarzyszenie Techników Cukrowników
Główna | Dane kampanii | Reklama | Reklama w serwisie | Giełda Pracy | Forum dyskusyjne

STC
Redakcja serwisu:  Redaktor naczelny: Krystyna Wasińska, Webmaster: Mateusz Wojtczak
Copyright © 2023 Stowarzyszenie Techników Cukrowników