cukrownictwo cukier burak cukrowy stowarzyszenie przemysł cukrowniczy cukrownie cukrowniczy cukier cukrownictwo burak stowarzyszenie techników cukrowników cukier cukrownictwo cukrowy
stc stc stc
Stowarzyszenie Techników Cukrowników stc Władze STC stc Cukrownictwo stc Konferencje i sympozja stc Publikacje stc ICUMSA stc Gazeta Cukrownicza
stc
 Kontakt: 00-057 Warszawa, Plac Dąbrowskiego 3, tel/fax. 0-22 826-98-27, 505-46-71, 505-47-82, email: biurostc@stc.pl
Strona główna
RODO - obowiązek informacyjny
Aktualności
W dn. 27-28.06.2023. odbędzie się seminarium, przeznaczone dla kierowników laboratoriów oraz pełnomocników ds. systemów zarządzania nt. “Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym” PROGRAM Czytaj więcej...
  W dniu 17.04.2023 w Warszawie odbył się XXXVIII Walny Zjazd Delegatów STC Czytaj więcej...
  W dniach 16-17.02.2023 w Domu Technika NOT w Warszawie odbyła się XXXV Konferencja Techniczno-Surowcowa zorganizowana przez STC pod patronatem ZPC w Polsce Czytaj więcej...
  W dniach 29-30.06.2022 r. odbyła się w Warszawie XXXIV Pokampanijna Konferencja Techniczno-Surowcowa zorganizowana przez STC pod patronatem ZPC w Polsce. Czytaj więcej...
  Zaproszono nas:
Sprawozdania z imprez branżowych, w których uczestniczyliśmy.
Czytaj więcej...
  Plan konferencji i seminariów w 2023 roku Czytaj wiecej...
Plan kursów na 2023 r. Czytaj więcej...


Sprawozdanie z posiedzenia Rady Krajowej FSNT NOT
W dniu 24 stycznia 2022 roku odbyło się posiedzenie online Rady Krajowej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej (FSNT NOT). Stowarzyszenie Techników Cukrowników reprezentowała kol. Bożena Wnuk – Delegat STC do FSNT NOT.

Na wstępie zebrania Prezes Mańkiewicz - Cudny wręczyła medal im. Piotra Stanisława Drzewieckiego Panu Prof. Włodzimierzowi Hausnerowi. Jest to wyróżnienie honorowe FSNT NOT, ustanowione uchwałą Rady Krajowej FSNT NOT z dnia 22.06.2009 roku.

Po uzupełnieniu i zatwierdzeniu porządku obrad oraz powołaniu komisji mandatowej i skrutacyjnej oraz po informacji o zmianach w składzie Rady Krajowej oraz stwierdzeniu prawomocności zebrania przyjęto protokół nr 11/XXVI z posiedzenia RK FSNT NOT z 27. 09. 2021 roku.

W związku z niedokończeniem wyborów do władz FSNT NOT w dniu 27 września 2021 roku, z uwagi na brak quorum, kontynuowano wybory na tym posiedzeniu. Informację na temat przebiegu wyborów przedstawił Przewodniczący Komisji Wyborczej Kazimierz Pawlicki. Po autoprezentacji kandydatów na funkcje członka Zarządu Głównego FSNT NOT oraz na członka Głównej Komisji Rewizyjnej FSNT NOT przeprowadzono głosowanie tajne online. Po głosowaniu Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przedstawił wyniki wyborów: do Zarządu Głównego wybrano Bożennę Kawalec-Pietrenko ze Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, do Głównej Komisji Rewizyjnej wybrano Cezarego Świstaka ze Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa.

Następnie po wyborze składu Prezydium Rady Krajowej FSNT NOT na 2022 rok wystąpiła Pani Prezes Mańkiewicz - Cudny z informacjami o pracach Zarządu Głównego od ostatniego posiedzenia RK (27 września 2021). Poinformowała z radością, że Federacja Stowarzyszeń Naukowych - Technicznych NOT otrzymała medal Polskiej Akademii Nauk im. Tadeusza Kotarbińskiego w zakresie organizacji i zarządzania, promocji zawodu inżyniera i wiernej tradycji zapoczątkowanej przez Towarzystwo Politechniczne Polskie założone w 1835 roku w Paryżu.

Pani Prezes poinformowała również, że odbyło się spotkanie z makroregionem dolnośląskim dotyczące działalności Federacji. Otrzymano także zaproszenie od Prezydenta RP na uroczystą odprawę wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza 11 listopada 2021 roku. Ponadto Komitet Naukowo-Techniczny NOT wspólnie ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich zorganizował Konferencję pt. ”EnergoMityng- transformacje energetyki do elektroprosumeryzmu”, której celem była prezentacja obecnych tendencji dotyczących transformacji energetyki w latach 2020 - 2050. Ogłoszono również kolejną edycję konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne „Laur Innowacyjności”, którego celem jest promocja nowoczesnych produktów, technologii i usług. Pani Prezes poinformowała również o kontynuacji Olimpiady Wiedzy Technicznej skierowanej do uczniów szkół średnich (obecnie już 48 edycja). Ogłoszono także nowy konkurs „Inżynierowie dla Niepodległej” dotyczący opracowania gry planszowej poświęconej polskim inżynierom i ich wynalazkom.

Zgodnie z porządkiem obrad wystąpiła ponownie Prezes Ewa Mańkiewicz - Cudny, przedstawiając kierunki programowe Zarządu Głównego FSNT NOT na kadencję 2021- 2025. Dotyczyły one wytycznych działalności FSNT NOT na rzecz społeczeństwa, współpracy międzynarodowej i na rzecz środowiska technicznego. Rada Krajowa po głosowaniu przyjęła uchwałę w sprawie kierunków programowych FSNT NOT w kadencji 2021-2025.

Następnym punktem programu było głosowanie nad uchwałą w sprawie organizacji XXVII Kongresu Techników Polskich w 2022 roku. Rada Krajowa jednomyślnie podjęła uchwałę w tej sprawie, powierzając ustalenie założeń programowych Kongresu i jego organizację Zarządowi Głównemu FSNT NOT. Następnie Dyrektor Generalny FSNT NOT Marusz Płaczkiewicz zaprezentował założenia budżetu Zarządu Głównego na 2022 rok. Po głosowaniu zatwierdzono plan budżetu na 2022 rok uchwałą RK FSNT NOT.

W kolejnym punkcie programu Rada Krajowa głosowała nad uchwałą dotyczącą sprawy sprzedaży domu wypoczynkowego w Krynicy Morskiej. Większością głosów RK wyraziła zgodę na sprzedaż ośrodka wypoczynkowego w Krynicy Morskiej.
W dalszej części posiedzenia Rady Krajowej FSNT NOT podjęto uchwały:
  • w sprawie działalności Komitetów Naukowo - Technicznych i Komisji FSNT NOT w kadencji 2021 – 2025,
  • w sprawie regulaminu Komitetów Naukowo – Technicznych FSNT NOT,
  • w sprawie regulaminu Komisji FSNT NOT.
Na tym zakończono posiedzenie Rady Krajowej FSNT NOT online w dniu 24.01.2022 roku.


Stowarzyszenie Techników Cukrowników Stowarzyszenie Techników Cukrowników
Główna | Dane kampanii | Reklama | Reklama w serwisie | Giełda Pracy | Forum dyskusyjne

STC
Redakcja serwisu:  Redaktor naczelny: Krystyna Wasińska, Webmaster: Mateusz Wojtczak
Copyright © 2023 Stowarzyszenie Techników Cukrowników