cukrownictwo cukier burak cukrowy stowarzyszenie przemysł cukrowniczy cukrownie cukrowniczy cukier cukrownictwo burak stowarzyszenie techników cukrowników cukier cukrownictwo cukrowy
stc stc stc
Stowarzyszenie Techników Cukrowników stc Władze STC stc Cukrownictwo stc Konferencje i sympozja stc Publikacje stc ICUMSA stc Gazeta Cukrownicza
Link do storny konferencji STC 2024
stc
 Kontakt: 00-057 Warszawa, Plac Dąbrowskiego 3, tel/fax. 0-22 826-98-27, 505-46-71, 505-47-82, email: biurostc@stc.pl
Strona główna
RODO - obowiązek informacyjny

Zaproszono nas
Sprawozdania z imprez branżowych, w których uczestniczyliśmy. Czytaj więcej...
  Aktualności
Informacja o nowej formule Konferencji Techniczno-Surowcowo-Analitycznej organizowanej przez STC w 2024 r. Czytaj więcej...
  Wyniki Konkursu STC na najlepszą pracę dyplomową. Czytaj więcej...
  W dn. 27-28.06.2023. odbyło się seminarium, przeznaczone dla kierowników laboratoriów oraz pełnomocników ds. systemów zarządzania nt. “Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym” Czytaj więcej...
  W dniu 22 czerwca 2023 roku w Werbkowicach oraz w Hrubieszowie odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 60–lecia Cukrowni „Werbkowice” Czytaj więcej...
  Plan konferencji i seminariów w 2024 roku Czytaj wiecej...
Plan kursów na 2024 r. Czytaj więcej...Aktualności
W dniach 8-10 czerwca 2016 roku w Warszawie odbyła się XXX Międzynarodowa Sesja ICUMSA. W ponad 120-letniej historii tej organizacji, tegoroczna Sesja odbyła się po raz pierwszy w Polsce, przy współpracy organizacyjnej Polskiego Komitetu ICUMSA oraz Stowarzyszenia Techników Cukrowników. W Sesji uczestniczyli przedstawiciele 15 Międzynarodowych Komitetów Krajowych reprezentujących największych producentów cukru na świecie. Polski Komitet ICUMSA reprezentowali: dr Maciej Wojtczak – Przewodniczący PK ICUMSA, inż. Krystyna Wasińska – Wiceprzewodnicząca PK ICUMSA, dr Agnieszka Papiewska, dr Aneta Antczak-Chrobot, dr Dagmara Wojtków oraz inż. Teresa Basińska-Jęsior.
Czytaj wiecej...
 
W dniu 25 czerwca 2012 roku w Specjalistycznym Laboratorium Analityki Cukrowniczej Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej odbyło się zebranie Polskiego Komitetu ICUMSA, w którym wzięło udział 13 członków.

W ramach spotkania przedstawiono sprawozdania z wykonanych w ostatnim czasie badań międzylaboratoryjnych ICUMSA. Omówiono wyniki badań oznaczania zawartości skrobi w cukrze surowym metodami GS1-16 i GS1-17. Badania zostały zorganizowane wspólnie przez Przewodniczących tematu GS1 i S2. W badaniach wzięło udział 18 laboratoriów cukrowniczych z różnych krajów. Badania miały na celu międzylaboratoryjną walidację metody oznaczania skrobi w cukrze surowym GS1-17, która ma statut metody tymczasowej. Analiza statystyczna wyników pozwoliła na wyznaczenie odtwarzalności metody i jej rekomendowanie jako oficjalnej.

Podczas zebrania PK ICUMSA zrelacjonowano również wyniki badań międzylaboratoryjnych dotyczących metod oznaczania zawartości metali ciężkich w cukrze białym. Badania te zostały zorganizowane w ramach sekcji ICUMSA GS2 "Cukier biały". Badania dotyczyły walidowania spektrometrycznych metod oznaczania zawartości arsenu, miedzi, kadmu, żelaza i ołowiu w cukrze białym. W badaniach wzięło udział 15 laboratoriów stosujących różne techniki analityczne do oznaczanie wyżej wymienionych pierwiastków. Wśród stosowanych technik były: płomieniowa i bezpłomieniowa spektroskopia absorpcji atomowej, spektrometria atomowa i masowa ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej. Wyznaczone podczas badań granice wykrywalności poszczególnych metali wskazują na przydatność badanych metod do oznaczania zanieczyszczenia cukru białego metalami ciężkimi. Zróżnicowanie uzyskanych wyników wskazuje wyraźnie na potrzebę prowadzenia dalszych badań biegłości w tym zakresie w celu poprawy kompetencji laboratoriów wykonujących badania metali ciężkich w cukrze białym.

W dalszej części zebrania przedstawiono wstępne wyniki badań międzylaboratoryjnych dotyczących oznaczania mannitolu w soku surowym. Badania te zostały zorganizowane przez dra. inż. Macieja Wojtczaka w ramach sekcji zajmującej się metodami analitycznymi służącymi do kontroli procesu produkcji cukru z buraka cukrowego (GS8) we współpracy z sekcją "Oligosacharydy i polisacharydy" (S2). Badania dotyczyły głównie metody oznaczania mannitolu za pomocą techniki chromatografii jonowej. W badaniach uczestniczyło 11 laboratoriów z Europy. Uczestnicy otrzymali 10 próbek liofilizowanego soku surowego zawierających różne ilości mannitolu. Analiza statystyczna wykazała przydatność tej techniki jako metody kontroli zakażenia soku surowego podczas przerobu buraków.

Szczegółowe sprawozdania z działalności poszczególnych sekcji ICUMSA zostaną zaprezentowane podczas najbliższej 28 sesji ICUMSA w Cambridge.

Przewodniczący PK ICUMSA poinformował również o planowanych zmianach zakresu działalności i nazw sekcji technicznych ICUMSA. Proponowana zmiana dotyczy głównie połączenia sekcji S2, S8/9, S10, S13 oraz S14 w jedną sekcję zajmującą się chemicznymi metodami analiz oraz połączenia sekcji S5 i S6 w jedną sekcję zajmującą się metodami pośrednimi takimi jak: NIR, refraktometryczna sucha substancja, analizy on-line i at-line, itp. Proponowane jest również powołanie sekcji dotyczącej pobierania i przygotowywania prób do analizy.

Obrady zakończyły się dyskusją dotyczącą aktualnych problemów w analityce cukrowniczej oraz planów działalności PK ICUMSA w bieżącym roku.

 
26 marca 2012 roku w siedzibie Stowarzyszenia Techników Cukrowników odbyło się Walne Zebranie Polskiego Komitetu ICUMSA.

W spotkaniu wzięli udział: Przewodniczący Zarządu PK ICUMSA: Maciej Wojtczak - Specjalistyczne Laboratorium Analityki Cukrowniczej Politechniki Łódzkiej, Wiceprzewodnicząca Zarządu: Krystyna Wasińska - Stowarzyszenie Techników Cukrowników, Sekretarz Zarządu: Krystyna Lisik - Zakład Cukrownictwa PŁ, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: Roman Wojna - Pfeifer&Langen Polska S.A., Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej: Grażyna Mardofel - Cukrownia Werbkowice - Krajowa Spółka Cukrowa S.A., Sekretarz Komisji Rewizyjnej Dagmara Wojtków - Südzucker Polska S.A. oraz członkowie Polskiego Komitetu: Teresa Basińska - Zakład Produkcyjny Cukrownia Cerekiew - Südzucker Polska S.A., Agnieszka Cebulak - Zakład w Chełmży - Nordzucker Polska S.A., Teresa Ciołak - Cukrownia Glinojeck - Pfeifer&Langen Polska S.A., Janusz Sławiński - Krajowa Spółka Cukrowa S.A., Agnieszka Papiewska - Zakład Cukrownictwa PŁ, Jacek Pawłowski - Pfeifer&Langen Polska S.A., Teresa Sumińska - Oddział Cukrownictwa Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno - Spożywczego oraz Marcin Mucha - dyrektor Związku Producentów Cukru w Polsce.

W porządku obrad Walnego Zebrania Polskiego Komitetu ICUMSA przewodniczący PK ICUMSA Maciej Wojtczak przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności PK ICUMSA za 2011 rok, zaś Roman Wojna sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Zarządu PK ICUMSA wraz z wnioskiem o udzielnie absolutorium Zarządowi za 2011 rok.

W ramach działalności statutowej PK ICUMSA w 2011 roku zorganizował, po raz piąty badania biegłości w zakresie: oznaczania zabarwienia roztworu cukru, reflektancji cukru, mętności, zawartości popiołu konduktometrycznego oraz zawartości substancji nierozpuszczalnych w wodzie. W badaniach wzięło udział 20 laboratoriów zajmujących się rutynowo analityką cukrowniczą. Żaden z uczestników nie uzyskał wyniku niezadawalającego, jedynie w przypadku oznaczenia reflektancji cukru i mętności uzyskano odpowiednio: cztery i dwa wyniki wątpliwe. Wszystkie pozostałe wyniki były zadawalające, co świadczy o wysokiej wiarygodności wyników uzyskiwanych przez uczestników w zakresie ocenianych metod.

W czerwcu 2011 r. PK ICUMSA po raz ósmy wspólnie ze Stowarzyszeniem Techników Cukrowników zorganizował w Politechnice Łódzkiej seminarium dotyczące problematyki analityki i jakości w przemyśle cukrowniczym.

Pod koniec roku 2011 PK ICUMSA we współpracy z międzynarodowymi sekcjami ICUMSA: GS1 - Cukier surowy, GS8 - przerób buraka cukrowego i S2 - oligosacharydy i polisacharydy, rozpoczął międzynarodowe badania międzylaboratoryjne dotyczące oznaczania zawartości skrobi w cukrze surowym oraz zawartości mannitolu w soku surowym. Udział w badaniach zadeklarowało 26 laboratoriów cukrowniczych zarówno z Unii Europejskiej jak i innych krajów produkujących cukier trzcinowy (m.in. Brazylii, Australii, Indii, Filipin i Afryki). Wyniki badań zostaną zaprezentowane na 28 Sesji ICUMSA w Cambridge w lipcu 2012 r.

Polski Komitet ICUMSA uchwalił plan pracy na 2012 rok obejmujący:
 • Zorganizowanie dwóch rund badań biegłości przez PK ICUMSA we współpracy z Instytutem Chemicznej Technologii Żywności Politechniki Łódzkiej. Runda 6/2012 będzie dotyczyć oznaczania polaryzacji w cukrze surowym oraz polaryzacji i zawartości substancji nierozpuszczalnych w cukrze białym, runda 7/2012 będzie dotyczyć oznaczania zabarwienia roztworu cukru, mętności roztworu cukru, zawartości popiołu konduktometrycznego i reflektancji w cukrze białym;
 • Zorganizowanie IX Sesji PK ICUMSA podczas seminarium dla kierowników laboratoriów "Analityka cukrownicza w świetle obowiązujących wymogów prawnych oraz systemów zarządzania jakością" - Łódź 26-27.06.2012 r.;
 • Udział przewodniczącego PK ICUMSA w 28 sesji ICUMSA w Cambridge;
 • Wydanie najnowszego Suplementu Przepisów Analitycznych ICUMSA;
 • Udział PK ICUMSA w badaniach zawartości azotynów w melasie i wysłodkach organizowanych przez CEFS (International Confederation of European Beet Growers).

Na zakończenie obrad uczestnicy dyskutowali o aktualnych problemach związanych z analityką cukrowniczą oraz wymaganiami jakościowymi melasu i wysłodków buraczanych jako materiałów paszowych. Określono główne tematy, które powinny być rozwinięte i zaprezentowane na tegorocznym seminarium "Szkoła Letnia STC" - Łódź 26 - 27.06.2012 r.

 
W dniu 27 czerwca 2011 roku w Specjalistycznym Laboratorium Analityki Cukrowniczej Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej odbyło się zebranie Polskiego Komitetu ICUMSA. W zebraniu wzięło udział 15 członków.

Przewodniczący Polskiego Komitetu ICUMSA dr inż. Maciej Wojtczak, poinformował uczestników zebrania o rezygnacji Pani Marii Cyrklaff i Pani Agaty Barygi z członkowstwa w Polskim Komitecie ICUMSA. Jednocześnie przedstawił nowych członków w osobach Pani Agnieszki Cebulak z Nordzucker i Teresy Basińskiej Jęsior z Südzucker.

Przewodniczący PK ICUMSA poinformował uczestników, że Specjalistyczne Laboratorium Analityki Cukrowniczej kontynuuje udział w międzynarodowych badaniach biegłości zorganizowanych przez LGC Standards Proficiency Testing. Ponadto Specjalistyczne Laboratorium Analityki Cukrowniczej wraz z Polskim Komitetem ICUMSA będzie kontynuowało organizowanie badań biegłości dla laboratoriów cukrowniczych w zakresie: zabarwienia i mętności cukru w roztworze, zabarwienia w krysztale, popiołu konduktometrycznego i substancji nierozpuszczalnych. Najbliższa (piąta) runda badań biegłości PK ICUMSA planowana jest jesienią 2011 roku.

W trakcie zebrania dyskutowano na temat przeglądu Polskich Norm własnych z zakresu produktów przemysłu cukrowniczego: cukru białego, melasu i wysłodków. W dyskusji stwierdzono, że decyzję co do pozostawienia, wycofania lub nowelizacji tych norm powinni podjąć producenci cukru. Członkowie Polskiego Komitetu ICUMSA wyrazili chęć pomocy w realizacji tego przedsięwzięcia. Przewodniczący w dalszej części zebrania przedstawił i omówił najnowsze rekomendacje ICUMSA zatwierdzone na 27 Sesji ICUMSA, która odbyła się w Berlinie w dniach 1-3 lipca 2010.

Wycofano ze zbioru przepisów analitycznych projekty metod (Draft Methods). Wprowadzono nową kategorię metod oficjalnych - referencyjne metody oficjalne (Official Reference Methods). Metody referencyjne wprowadza się jeśli w przepisach ICUMSA znajduje się więcej niż jedna metoda oficjalna dotycząca tego samego oznaczenia w tym samym produkcie. W przypadkach istnienia kilku pokrywających się zakresem oficjalnych metod ICUMSA wskazanie metod referencyjnych ma ułatwić wybór metody odniesienia. Nie zmienia to faktu, że w rutynowej analizie produktów wszystkie metody oficjalne są równoważne i mogą być nadal stosowane zgodnie z podanym zakresem.

Przyjęto kilka nowych metod tymczasowych w tym: metodę oznaczania zawartości mannitolu metodą chromatografii jonowej w sokach cukrowniczych oraz metodę oznaczanie miedzi w cukrze za pomocą spektrometrii absorpcji atomowej.

Zmieniono status enzymatycznej metody oznaczania mannitolu w sokach cukrowniczych z tymczasowego na oficjalny. Podczas międzynarodowej sesji w Berlinie odbyło się także spotkanie Sekcji Mikrobiologicznej S12 ICUMSA, na którym omawiano zagadnienia z zakresu potencjalnych zagrożeń w przemyśle cukrowniczym związanych m.in. z obecnością bakterii (np. z rodzaju Alicyclobacillus i Tetragenococcus), osmotolerancyjnych drożdży czy też kserofilnych pleśni. Ponadto, na spotkaniu tym podjęto decyzje o połączeniu metod lub wprowadzeniu drobnych zmianach w niektórych przepisach ICUMSA z zakresu analiz mikrobiologicznych.

Wszystkie zmiany w przepisach ICUMSA zatwierdzone podczas sesji w Berlinie zostaną uwzględnione i opublikowane w najnowszym suplemencie, który zostanie wydany w wersji angielskiej do końca 2011 r. PK ICUMSA planuje wydanie polskiej wersji suplementu w 2012 roku.

Na zakończenie zebrania Polskiego Komitetu ICUMSA dyskutowano również na temat najnowszych badań prowadzonych przez ICUMSA w zakresie analityki cukrowniczej. Prowadzone badania w zakresie analizy cukru białego dotyczą głównie metod oznaczania zawartości metali ciężkich (As, Cd, Cu, Fe i Pb), mętności oraz testów na tworzenie kłaczków w zakwaszonych roztworach. W odniesieniu do analiz melasu, badania głównie koncentrują się na: zastąpieniu octanu ołowiu, mniej szkodliwymi odczynnikami klarującymi, wprowadzeniu metod enzymatycznych do oznaczania glukozy, fruktozy i sacharozy oraz opracowaniu metody oznaczania azotynów w melasie.

 
29 marca 2011 roku w siedzibie Stowarzyszenia Techników Cukrowników odbyło się Walne Zebranie Polskiego Komitetu ICUMSA.

W spotkaniu wzięli udział: Przewodniczący Zarządu: Maciej Wojtczak - Zakład Cukrownictwa Politechniki Łódzkiej, Wiceprzewodnicząca Zarządu: Krystyna Wasińska - STC, Sekretarz Zarządu: Krystyna Lisik - Zakład Cukrownictwa PŁ, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: Roman Wojna - Pfeifer&Langen Polska S.A., Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej: Grażyna Mardofel - Cukrownia Werbkowice - Krajowa Spółka Cukrowa S.A., Sekretarz Komisji Rewizyjnej Dagmara Wojtków - Südzucker Polska S.A. oraz członkowie Polskiego Komitetu: Agata Baryga - Zakład Produkcyjny Cukrownia Strzyżów - Südzucker Polska S.A., Joanna Biernasiak - Zakład Cukrownictwa PŁ, Teresa Ciołak - Cukrownia Glinojeck - Pfeifer&Langen Polska S.A., Joanna Milala - Zakład Chemicznej Technologii Żywności PŁ, Agnieszka Papiewska - Zakład Cukrownictwa PŁ, Jacek Pawłowski - Pfeifer&Langen Polska S.A., Teresa Sumińska - Oddział Cukrownictwa Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno - Spożywczego.

W porządku obrad Walnego Zebrania Polskiego Komitetu ICUMSA przewodniczący PK ICUMSA Maciej Wojtczak przedstawił: Sprawozdanie Zarządu z działalności PK ICUMSA oraz Sprawozdanie finansowe z działalności PK ICUMSA za 2010 rok, zaś Roman Wojna Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Zarządu PK ICUMSA wraz z wnioskiem o udzielnie absolutorium Zarządowi za 2010 rok.

Polski Komitet ICUMSA uchwalił plan pracy na 2011 rok obejmujący:
 • Kontynuowanie badań biegłości przez PK ICUMSA we współpracy z Instytutem Chemicznej Technologii Żywności Politechniki Łódzkiej w zakresie oznaczania: zabarwienia roztworu cukru, mętności roztworu cukru, zawartości popiołu konduktometrycznego i reflektancji cukru białego,
 • Zorganizowanie VII Sesji PK ICUMSA we współpracy ze Stowarzyszeniem Techników Cukrowników podczas seminarium dla kierowników laboratoriów ,,Analityka cukrownicza w świetle obowiązujących wymogów prawnych oraz systemów zarządzania jakością" - Łódź 28-29.06.2011 r.,
 • Kontynuowanie udziału przez Specjalistyczne Laboratorium Analityki Cukrowniczej Politechniki Łódzkiej w imieniu PK ICUMSA w badaniach biegłości zorganizowanych przez LGC Standard Proficiency Testing,
 • Dokończenie tłumaczenia na język polski najnowszego Suplementu Przepisów Analitycznych ICUMSA.
 • Udział PK ICUMSA w badaniach zawartości azotynów w melasie i wysłodkach organizowanych przez CEFS (International Confederation of European Beet Growers).
W dniu 22 czerwca 2010 r. w Specjalistycznym Laboratorium Analityki Cukrowniczej Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej odbyła się VII sesja Polskiego Komitetu ICUMSA, w której uczestniczyło 18 członków.

Na spotkaniu:
 • Przewodniczący Polskiego Komitetu ICUMSA dr inż. Maciej Wojtczak poinformował, że Specjalistyczne Laboratorium Analityki Cukrowniczej bierze udział w międzynarodowych badaniach biegłości organizowanych przez LGC Standards Proficiency Testing Europa Business Park United Kingdom.
  LGC Standards Proficiency Testing oferuje szeroką gamę programów stworzonych w celu poprawy jakości analiz w obszarach objętych badaniami. LGC Standards Proficiency Testing posiada akredytację United Kingdom Accreditation Service w zakresie prowadzenia programów badania biegłości zgodnie z Przewodnikiem ISO/IEC 43-1 i ILAC G13. Wszystkie programy oferowane przez LGC Standards Proficiency Testing są prowadzone zgodnie z międzynarodową normą ISO/IEC 17025.
  Specjalistyczne Laboratorium Analityki Cukrowniczej Politechniki Łódzkiej bierze udział w dziesięciu rundach, rozłożonych na rok kalendarzowy 2010. Zakres analiz obejmuje oznaczenie w cukrze białym: zabarwienia, mętności, popiołu, inwertu, dwutlenku siarki, substancji nierozpuszczalnych, metali oraz wybranych grup drobnoustrojów (bakterii mezofilnych, drożdży i pleśni oraz drożdży i pleśni osmotolerancyjnych);
 • przedstawiono krótkie sprawozdanie z działalności komitetu technicznego sekcji mikrobiologicznej S12 ICUMSA z ostatnich dwóch lat;
 • omówiono wyniki badań biegłości, zorganizowanych przez PK ICUMSA dla laboratoriów zajmujących się analityką cukrowniczą w Polsce. Zakres analiz obejmował oznaczenie: zabarwienia, mętności, popiołu i reflektancji;
 • postanowiono kontynuować przez PK ICUMSA badania biegłości dwa razy w roku, tj. w listopadzie i w maju.


 
Walne Zebranie Polskiego Komitetu ICUMSA
15 marca 2010 roku w siedzibie Stowarzyszenia Techników Cukrowników odbyło się Walne Zebranie Polskiego Komitetu ICUMSA.

W spotkaniu wzięli udział:
Przewodniczący Zarządu: Maciej Wojtczak - Zakład Cukrownictwa Politechniki Łódzkiej, Wiceprzewodnicząca Zarządu: Krystyna Wasińska - STC, Sekretarz Zarządu: Krystyna Lisik - Zakład Cukrownictwa PŁ, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: Roman Wojna - Cukrownia Gostyń - Pfeifer&Langen Polska S.A., Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej: Grażyna Mardofel - Cukrownia Werbkowice - Krajowa Spółka Cukrowa S.A., Członkowie Polskiego Komitetu: Agata Baryga - Zakład Produkcyjny Cukrownia Strzyżów - Südzucker Polska S.A., Joanna Biernasiak - Zakład Cukrownictwa PŁ, Maria Cyrklaff - Zakład Produkcyjny Cukrownia Chełmża - Nordzucker Polska S.A., Teresa Ciołak - Cukrownia Glinojeck - Pfeifer&Langen Polska S.A., Wanda Fajfer - Cukrownia Glinojeck - Pfeifer&Langen Polska S.A., Joanna Milala - Zakład Chemicznej Technologii Żywności PŁ, Agnieszka Papiewska - Zakład Cukrownictwa PŁ, Jacek Pawłowski - Pfeifer&Langen Polska S.A., Janusz Sławiński - Krajowa Spółka Cukrowa S.A, Teresa Sumińska - Oddział Cukrownictwa Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno - Spożywczego. W spotkaniu uczestniczył również Marcin Mucha - przedstawiciel Członka Wspierającego, tj. Związku Producentów Cukru w Polsce.

W porządku obrad Walnego Zebrania Polskiego Komitetu ICUMSA przewodniczący PK ICUMSA Maciej Wojtczak przedstawił: Sprawozdanie Zarządu z działalności PK ICUMSA oraz Sprawozdanie finansowe z działalności PK ICUMSA za 2009 rok, zaś Roman Wojna Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Zarządu PK ICUMSA wraz z wnioskiem o udzielnie absolutorium Zarządowi za 2009 rok.

Polski Komitet ICUMSA uchwalił plan pracy na 2010 rok obejmujący:
 1. Kontynuowanie badań biegłości przez PK ICUMSA we współpracy z Instytutem Chemicznej Technologii Żywności Politechniki Łódzkiej w zakresie oznaczania: zabarwienia roztworu cukru, mętności roztworu cukru, zawartości popiołu konduktometrycznego i reflektancji cukru białego,
 2. Zorganizowanie VII Sesji PK ICUMSA we współpracy ze Stowarzyszeniem Techników Cukrowników podczas seminarium dla kierowników laboratoriów ,,Analityka cukrownicza w świetle obowiązujących wymogów prawnych oraz systemów zarządzania jakością" - Łódź 22-23.06.2010 r.,
 3. Kontynuowanie udziału przez Specjalistyczne Laboratorium Analityki Cukrowniczej Politechniki Łódzkiej w imieniu PK ICUMSA w badaniach biegłości zorganizowanych przez LGC Standard Proficiency Testing,
 4. Udział przedstawicieli PK ICUMSA w 27 Sesji ICUMSA - Berlin 11-14.07.2010 r.,
 5. Przygotowanie tłumaczenia na język polski najnowszego Suplementu przepisów analitycznych ICUMSA.
W dniu 22 czerwca 2009 r. odbyło się zebranie Polskiego Komitetu ICUMSA w Specjalistycznym Laboratorium Analityki Cukrowniczej Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej.
Na spotkaniu:
 • zaprezentowano wydane w maju b.r. przez Wydawnictwo Bartens polskie tłumaczenie przepisów analitycznych ICUMSA;
 • dyskutowano na temat wyznaczenia kryteriów autentyczności cukru trzcinowego i buraczanego;
 • omówiono nowe metody oznaczania osadów, substancji organicznych i floków w cukrze., tj.: Sprite Light Floc Test Method i Protein in Sugar Method zaproponowane przez Danisco Sugar, które mają być przedmiotem badań międzylaboratoryjnych;
 • postanowiono kontynuować przez PK ICUMSA badania biegłości w zakresie stosowania metod oznaczania polaryzacji roztworu cukru, zabarwienia roztworu cukru, mętności roztworu cukru, zawartości popiołu konduktometrycznego i granulacji cukru.


W dniu 09 marca 2009 r. w Warszawie w siedzibie STC przy pl. Dąbrowskiego 3 odbyło się Walne Zebranie Polskiego Komitetu ICUMSA na którym m.in. dokonano wyboru członków Zarządu PK ICUMSA oraz członków Komisji Rewizyjnej na kadencję 2009 - 2012.

ICUMSA 1st Interium Meeting of the 24th Session - Atlanta 2004
W Atlancie (USA) w dniach 7-9 kwietnia br. odbyła się konferencja poprzedzająca 24 Sesję ICUMSA w 2006 r. Podczas konferencji przewodniczący poszczególnych tematów (Referee) przestawili sprawozdania z dotychczasowych prac prowadzonych w okresie od Sesji w Pune (2002) do konferencji w Atlancie (2004) oraz wysunęli propozycje nowych rekomendacji, które były głosowane. Szczegółowe informacje dostępne są w internecie w serwisie ICUMSA (www.icumsa.org) oraz będą dostępne w Proceedings, które zostaną wydane w najbliższym czasie przez wydawnictwo Bartens.

I Sesja Polskiego Komitetu ICUMSA
W dniach 22-23 sierpnia 2004 w Zakopanem odbędzie się I Sesja Polskiego Komitetu ICUMSA. Sesja ta będzie towarzyszyć konferencji naukowej STC "Seminarium poświęcone tematyce jakości w przemyśle cukrowniczym". W ramach sesji przedstawione będzie sprawozdanie z międzynarodowej sesji ICUMSA w Atlancie, będą dyskutowane aktualne problemy analityczne w cukrownictwie oraz tematy związane z formą działalności oraz celami Polskiego Komitetu ICUMSA. Zapraszam bardzo serdecznie do udziału w konferencji STC oraz równolegle do udziału w sesji ICUMSA wszystkich zainteresowanych problematyką analityki cukrowniczej. Informacji dotyczących uczestnictwa udziela biuro STC, które również przyjmuje zgłoszenia uczestnictwa oraz opłaty.

Witryna internetowa Dzięki uprzejmości STC w ramach serwisu internetowego www.stc.pl działa strona Polskiego Komitetu ICUMSA. Zawiera ona aktualne informacje o aktywności ICUMSA na świecie i w Polsce. Zapraszam wszystkich zainteresowanych do czytania wiadomości tam zawartych oraz do przesyłania swoich uwag i propozycji (wojtczak@snack.p.lodz.pl).
Po opublikowaniu materiałów z 23 Sesji ICUMSA w Pune (ICUMSA Proceedings 2002), podjęto prace nad zaktualizowaniem zbioru metod (ICUMSA Methods Book). Aktualnie został wydany Suplement 2003 oraz zaktualizowany zbiór metod. W Suplemencie zostały opublikowane tylko jednoznacznie przyjęte metody, pozostałe, co, do których pojawiają się wątpliwości i wciąż trwa dyskusja zostaną opublikowane w nowym Suplemencie po sesji w Atlancie w 2004 r. Suplement 2003 zawiera 4 nowe metody, 19 poprawionych metod 3 metody przepisane oraz jedną poprawioną specyfikacje. Więcej szczegółów na temat zawartości suplementu 2003 można znaleźć na stronach internetowych ICUMSA. Suplement 2003 oraz aktualną wersję Methods Book można kupić w wydawnictwie Bartens.

W dniach 7-9 kwietnia 2004 w Atlancie organizowana jest konferencja ICUMSA poprzedzająca 24 Sesję ICUMSA w 2006. Więcej szczegółów dotyczących tej konferencji osoby zainteresowane mogą znaleźć w Internecie na stronach ICUMSA

Mr John Dutton został przewodniczącym (Referee) zespołu technicznego zajmującego się melasem (GS4). Aktualna lista przewodniczących wszystkich tematów oraz osób pracujących w grupach tematycznych dostępna jest w internecie na stronach ICUMSA.

Aktualnie z Polskiego Komitetu ICUMSA w pracach zespołów biorą udział: Prof. dr hab. Bogusław Król (Politechnika Łódzka) tematy S2 i S8/9; Dr inż. Krystyna Lisik (Politechnika Łódzka) tematy GS2, S5, S14; Mgr inż. Krystyna Wasińska (Cukrownia Malbork) tematy GS8 i S7; Dr inż. Maciej Wojtczak (Politechnika Łódzka) tematy GS2, GS4, S3.

W ramach poszczególnych komitetów technicznych prowadzone są prace zgodnie z rekomendacjami przyjętymi na ostatniej sesji w Pune w 2002 r. Przygotowywane są testy miedzylaboratoryjne miedzy innymi dotyczące metod oznaczania zabarwienia, zawartości substancji nierozpuszczalnych, zawartości arsenu, żelaza i miedzi w cukrze białym oraz zawartości cukrów redukujących w melasie.
Stowarzyszenie Techników Cukrowników Stowarzyszenie Techników Cukrowników
Główna | Dane kampanii | Reklama | Reklama w serwisie | Giełda Pracy | Forum dyskusyjne

STC
Redakcja serwisu:  Redaktor naczelny: Krystyna Wasińska, Webmaster: Mateusz Wojtczak
Copyright © 2023 Stowarzyszenie Techników Cukrowników