cukrownictwo cukier burak cukrowy stowarzyszenie przemysł cukrowniczy cukrownie cukrowniczy cukier cukrownictwo burak stowarzyszenie techników cukrowników cukier cukrownictwo cukrowy
stc stc stc
Stowarzyszenie Techników Cukrowników stc Władze STC stc Cukrownictwo stc Konferencje i sympozja stc Publikacje stc ICUMSA stc Gazeta Cukrownicza
Strona główna
RODO - obowiązek informacyjny

Zaproszono nas
Sprawozdania z imprez branżowych, w których uczestniczyliśmy. Czytaj więcej...
  Aktualności
Sprawozdanie z posiedzenia Rady Krajowej FSNT-NOT. Czytaj więcej...
  W dniu 20.06.2024 na polach Gospodarstwa Rolnego we Włostowie odbyły się coroczne obchody Dnia Buraka Südzucker Polska S.A. Czytaj więcej...
  W dniu 18 czerwca 2024 r. odbyła się uroczysta gala z okazji jubileuszu 140-lecia działalności Cukrowni „Opalenica” należącej do Spółki Nordzucker Polska S.A. Czytaj więcej...
  W dn. 23-24.05.2024 w Warszawie odbyła się Konferencja Techniczno-Surowcowo-Analityczna zorganizowana przez STC w nowej formule. Czytaj więcej...
  Plan konferencji i seminariów w 2024 roku Czytaj wiecej...
Plan kursów na 2024 r. Czytaj więcej...


XXXVII Walny Zjazd Delegatów STC
W dniu 26 kwietnia 2017 r. w Warszawie odbył się XXXVII Walny Zjazd Delegatów STC, podsumowujący działalność naszego Stowarzyszenia w latach 2012-2017. Zjazd został uroczyście otwarty poprzez wprowadzenie Sztandaru Stowarzyszenia Techników Cukrowników oraz wysłuchanie hymnu narodowego. Przewodniczący Zarządu Głównego, kol. Stanisław Świetlicki przywitał delegatów z wszystkich Kół Zakładowych oraz powołał Prezydium Zjazdu, któremu przewodniczył kol. Dominik Stefański.

Kol. Stanisław Świetlicki - Przewodniczący Zarządu Głównego STC otwiera obrady XXXVII WZD STC

Kliknij aby powiększyćPoczet Sztandarowy Stowarzyszenia Techników Cukrowników. Od lewej: kol. Piotr Pośpiech – KZ przy C. Glinojeck, kol. Paweł Krzykowski – KZ przy C. Glinojeck, kol. Izabela Pietrus – KZ przy C. Malbork.

Kliknij aby powiększyćKol. Jan Olędzki czyta listę członków STC, którzy zmarli w latach 2012-2017.

Kliknij aby powiększyćPrezydium Zjazdu: od lewej: kol. Krystyna Wasińska - Wiceprzewodnicząca Zjazdu, kol. Dominik Stefański - Przewodniczący Zjazdu, kol. Agnieszka Papiewska - Sekretarz Zjazdu.

Kliknij aby powiększyćkol. Andrzej Hulak - Przewodniczący Komisji Mandatowej oraz Uchwał i Wniosków czyta Protokół Komisji stwierdzający prawomocność Zjazdu do podejmowania uchwał.

Pierwsza uchwała podjęta przez XXXVII Walny Zjazd Delegatów STC dotyczyła nadania godności Członka Honorowego STC.
Zgodnie z § 21 pkt. 2 Statutu STC Zarząd Główny wystąpił z wnioskiem do XXXVII WZD o nadanie godności Członka Honorowego STC kol. Stanisławowi Świetlickiemu. W przedłożonym wniosku podkreślono wielkie zaangażowanie kol. Stanisława Świetlickiego w sprawy przemysłu cukrowniczego oraz w działalność STC, które w znaczącym stopniu przyczyniły się do podniesienia prestiżu i wizerunku Stowarzyszenia Techników Cukrowników. Wniosek ten został przyjęty przez delegatów brawami, a uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie.

Kliknij aby powiększyćKol. Jacek Sobczyński przedstawia Delegatom WZD wniosek w sprawie nadania godności Członka Honorowego STC Kol. Stanisławowi Świetlickiemu.

Kliknij aby powiększyćCzłonkowie Prezydium Zjazdu wręczają Kol. Stanisławowi Świetlickiemu dyplom Członka Honorowego STC.

Następnie delegaci wysłuchali Sprawozdania Przewodniczącego Zarządu Głównego, kol. Stanisława Świetlickiego, omawiającego działalność STC w kadencji 2012-2017.

Po przedstawieniu Protokółu Komisji Rewizyjnej oraz Protokółu Sądu Koleżeńskiego delegaci podjęli Uchwałę o udzieleniu ustępującemu Zarządowi Głównemu absolutorium.

Kliknij aby powiększyćKol. Stanisław Świetlicki, Przewodniczący ZG STC przedstawia sprawozdanie Zarządu Głównego z działalności STC w kadencji 2012-2017.

Kliknij aby powiększyćKol. Krzysztof Łukowicz - Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej czyta sprawozdanie Komisji oceniające działalność STC w kadencji 2012-2017.

Kliknij aby powiększyćKol. Stanisław Betlewicz - Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego czyta Sprawozdanie Sądu z kadencji 2012-2017.

XXXVII Walny Zjazd Delegatów podjął Uchwałę wprowadzającą zmiany w Statucie Stowarzyszenia Techników Cukrowników. Konieczność ich wprowadzenia wynikała z faktu dostosowania zapisów Statutu STC do wydanych w okresie kadencji 2012 – 2017 nowych dwóch ustaw: Ustawy o Stowarzyszeniach oraz Ustawy o KRS.

Jednolita treść Statutu z uwzględnieniem uchwalonych zmian zostanie przekazana członkom STC po zatwierdzeniu przez KRS.

Delegaci podjęli również dyskusję na temat wysokości składek członków zwyczajnych STC. Kol. Krystyna Wasińska przypomniała, że aktualny poziom składek został uchwalony na XXXII WZD w roku 2000. Delegaci podjęli Uchwałę o pozostawieniu wysokości składek na dotychczasowym poziomie

Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Uczestnicy obrad XXXVII Walnego Zjazdu Delegatów STC.


Następnie, zgodnie z uchwalonym przez Delegatów Regulaminem Wyboru do władz STC, przeprowadzono wybory nowych władz STC na kadencję 2017-2022.

Kliknij aby powiększyćKol. Piotr Wawro w imieniu ustępującego ZG zgłasza kandydaturę kol. Macieja Wojtczaka na Przewodniczącego ZG STC podkreślając jego bogaty dorobek jako naukowca, cukrownika i zasłużonego działacza naszego Stowarzyszenia.

Kliknij aby powiększyćKol. Maciej Wojtczak wyraża zgodę na kandydowanie na Przewodniczącego Zarządu Głównego STC.

Kandydatura kol. Macieja Wojtczaka została z aplauzem przyjęta przez delegatów. Nie zgłoszono innych kandydatur na tę funkcję. Delegaci jednogłośnie wybrali kol. Macieja Wojtczaka na Przewodniczącego ZG STC w kadencji 2017-2022.

Następnie, zgodnie z Regulaminem Wyboru do władz STC odbyło się głosowanie na kandydatów na członków Zarządu Głównego zgłoszonych przez delegatów z poszczególnych Spółek Cukrowych oraz z grupy pozostałych Kół Zakładowych.

Kliknij aby powiększyćKol. Wojciech Sitnik – delegat z KZ przy C. Werbkowice, w imieniu Kół Zakładowych w Krajowej Spółce Cukrowej S.A. zgłasza kandydatów na członków ZG.

Kliknij aby powiększyćKol. Józef Klimaszewski – delegat z KZ przy C. Glinojeck w imieniu Kół Zakładowych w Pfeifer & Langen Polska S.A. zgłasza kandydatów na członków ZG.

Kliknij aby powiększyćKol. Eugeniusz Rychter – delegat z KZ przy C. Opalenica, w imieniu Kół Zakładowych w Nordzucker Polska S.A. zgłasza kandydatów na członków ZG.

Kliknij aby powiększyćKol. Artur Majewski – delegat z KZ przy ZG STC, w imieniu grupy pozostałych Kół Zakładowych zgłasza kandydatów na członków ZG.

Następnie odbyło się zgłaszanie kandydatów oraz głosowanie na Delegata do Rady Krajowej FSNT-NOT, członków Komisji Rewizyjnej STC oraz członków Sądu Koleżeńskiego STC.

Kliknij aby powiększyćKol. Piotr Bilewicz, Przewodniczący Komisji Wyborczej, ogłasza wyniki wyborów do władz STC.

W wyniku wyborów XXXVII WZD wybrał na stanowisko Przewodniczącego Zarządu Głównego STC kol. Macieja Wojtczaka.

Do Zarządu Głównego wybrano 8 członków Zarządu (po 2 z poszczególnych Spółek Cukrowych oraz 2 z grupy pozostałych Kół Zakładowych):
 1. Fabianowicz Hubert - KSC S.A.
 2. Wyłupek Edward - KSC S.A.
 3. Sobczyński Jacek - P&L Polska S.A.
 4. Stefański Dominik - P&L Polska S.A.
 5. Lechowski Marcin - Nordzucker Polska S.A.
 6. Wawro Piotr - Nordzucker Polska S.A.
 7. Olędzki Jan - grupa pozostałych Kół Zakładowych
 8. Papiewska Agnieszka - grupa pozostałych Kół Zakładowych


Do Komisji Rewizyjnej wybrano:
 1. Cebulak Agnieszka - Nordzucker Polska S.A.
 2. Kostka-Szymański Maciej - KSC S.A.
 3. Robaszyńska Anna - P&L Polska S.A.


Do Sądu Koleżeńskiego wybrano:
 1. Betlewicz Stanisław - Glinojeck
 2. Rubaszko Piotr - KSC S.A.
 3. Wojna Roman - P&L Polska S.A.


Jako Delegat STC do FSNT-NOT została wybrana:
 1. Bożena Wnuk - Politechnika Łódzka


Szczegółowy skład wszystkich władz zostanie podany na stronie www.stc.pl w zakładce WŁADZE STC po ostatecznym ukonstytuowaniu się oraz powołaniu Sekcji i Komisji specjalistycznych.

Kliknij aby powiększyćKol. Stanisław Świetlicki dziękuje wszystkim członkom STC za wieloletnią współpracę oraz życzy nowo wybranym członkom władz STC powodzenia i pomyślnej realizacji zadań statutowych w kadencji 2017 – 2022.

Kliknij aby powiększyćKol. Maciej Wojtczak, wybrany na Przewodniczącego ZG STC, dziękuje delegatom za zaufanie i powierzenie tej bardzo odpowiedzialnej funkcji.

XXXVII WZD STC zakończył się przyjęciem Uchwały Programowej, wytyczającej kierunki działalności Stowarzyszenia Techników Cukrowników w następnej kadencji 2017 – 2022.

Kliknij aby powiększyćKol. Andrzej Hulak - Przewodniczący Komisji Mandatowej oraz Uchwał i Wniosków czyta Uchwałę Programową przyjętą przez XXXVII WZD STC.

Po ogłoszeniu wyników wyborów oraz po przyjęciu Uchwały Programowej Przewodniczący Zjazdu złożył gratulacje nowo wybranym władzom Stowarzyszenia oraz podziękował Komisjom Zjazdowym i wszystkim delegatom za sprawny przebieg obrad.
Następnie Przewodniczący obrad poprosił Poczet Sztandarowy o wyprowadzenie Sztandaru Stowarzyszenia i ogłosił zakończenie XXXVII Walnego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Techników Cukrowników.

Kliknij aby powiększyćkol. Dominik Stefański – Przewodniczący Obrad XXXVII WZD STC zamyka obrady.

Stowarzyszenie Techników Cukrowników Stowarzyszenie Techników Cukrowników
Główna | Dane kampanii | Reklama | Reklama w serwisie | Giełda Pracy | Forum dyskusyjne

STC
Redakcja serwisu:  Redaktor naczelny: Krystyna Wasińska, Webmaster: Mateusz Wojtczak
Copyright © 2023 Stowarzyszenie Techników Cukrowników