cukrownictwo cukier burak cukrowy stowarzyszenie przemysł cukrowniczy cukrownie cukrowniczy cukier cukrownictwo burak stowarzyszenie techników cukrowników cukier cukrownictwo cukrowy
stc stc stc
Stowarzyszenie Techników Cukrowników stc Władze STC stc Cukrownictwo stc Konferencje i sympozja stc Publikacje stc ICUMSA stc Gazeta Cukrownicza
Link do storny konferencji STC 2024
stc
 Kontakt: 00-057 Warszawa, Plac Dąbrowskiego 3, tel/fax. 0-22 826-98-27, 505-46-71, 505-47-82, email: biurostc@stc.pl
Strona główna
RODO - obowiązek informacyjny

Zaproszono nas
Sprawozdania z imprez branżowych, w których uczestniczyliśmy. Czytaj więcej...
  Aktualności
Informacja o nowej formule Konferencji Techniczno-Surowcowo-Analitycznej organizowanej przez STC w 2024 r. Czytaj więcej...
  Wyniki Konkursu STC na najlepszą pracę dyplomową. Czytaj więcej...
  W dn. 27-28.06.2023. odbyło się seminarium, przeznaczone dla kierowników laboratoriów oraz pełnomocników ds. systemów zarządzania nt. “Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym” Czytaj więcej...
  W dniu 22 czerwca 2023 roku w Werbkowicach oraz w Hrubieszowie odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 60–lecia Cukrowni „Werbkowice” Czytaj więcej...
  Plan konferencji i seminariów w 2024 roku Czytaj wiecej...
Plan kursów na 2024 r. Czytaj więcej...Publikacje
Ważniejsze osiągnięcia naukowo - badawcze Instytutu Przemysłu Cukrowniczego w 2004 roku dr inż. Jan Malec, Instytut Przemysłu Cukrowniczego

W 2004 roku zrealizowano łącznie w Instytucie Przemysłu Cukrowniczego 24 prace naukowo - badawcze, w tym:
  • 3 - sfinansowano ze środków budżetowych przez Komitet Badań Naukowych,
  • 4 - sfinansowano przez przemysł cukrowniczy w ramach PROGRAMU prac naukowo - badawczych i usługowych,
  • 3 - sfinansowano przez cukrownie w ramach bezpośrednich zleceń,
  • 5 - sfinansowano przez inne podmioty gospodarcze (Spółki Bayer i Arysta),
  • 9 - sfinansowano przez Instytut z własnych środków.
Poza pracami naukowo-badawczymi wykonano 187 prac o charakterze usługowo - analitycznym, w tym na zlecenie cukrowni (76 % prac) i innych podmiotów gospodarczych (24 %). Prace z zakresu analityki cukrowniczej stanowiły 59 %, mikrobiologii 32 %, ochrony środowiska 6 %, technologii produkcji cukru 2 % i gospodarki surowcowej 1 %.

Instytut Przemysłu Cukrowniczego w 2005 roku, borykając się z wieloma trudnościami realizował swoje zadania statutowe i odnotował znaczące osiągnięcia w szeregu dziedzinach.

W dziedzinie gospodarki surowcowej skoncentrowano się nad opracowaniem skutecznych sposobów zwalczania wieloletnich chwastów dwuliściennych (rzepicha leśna, czyściec błotny, rdest ziemnowodny) odpornych na herbicydy stosowane na plantacjach buraczanych. Wytypowano herbicydy do stosowania w zbożach na ścierniskach, użytkach zielonych a także terenach nie użytkowanych rolniczo, skutecznie zwalczające wspomniane gatunki.
Rozpoczęto prace nad doborem insektycydów i dawek do zwalczania tarczyków oraz gatunków z rodziny ryjkowcowatych żerujących na liściach buraka cukrowego. Dotychczas nie opracowano skutecznych sposobów ochrony buraka cukrowego przed wspomnianymi szkodnikami a ich nasilenie na plantacjach zakresie ostatnich latach znacząco wzrosło.
Określono przydatność biostymulatora Asahi SL jako środka chroniącego burak cukrowy przed stresem wywoływanym przez herbicydy stosowane powschodowo. W efekcie uzyskano wyższy plon i surowiec o lepszej jakości. Badania zakończono wdrożeniem przeprowadzonym w 6 cukrowniach.

W zakresie technologii produkcji cukru w pracach badawczych wysiłki skoncentrowano na precyzyjnym określeniu źródeł wpływających na stosunkowo niski efekt oczyszczania soku surowego w wielu cukrowniach.

Uzyskane wyniki badań skuteczności oczyszczania soku surowego, przeprowadzone w 3 cukrowniach wskazały jednoznacznie na konieczność zapewniania znacznie większej dyscypliny i stabilizacji w prowadzeniu tego ważnego procesu, zarówno odniesieniu do podstawowych parametrów procesu oczyszczania soku surowego jak również stosowanych dawek wapna.
Stwierdzono także nadmierne wahania w danych dotyczących jakości osadów saturacyjnych. Dla przykładu zawartość ?-aminokwasów w osadach saturacyjnych różniła się nawet 4-krotnie, co świadczy o niestabilności procesu eliminowania niecukrów z soków surowych.

W warunkach fabrycznych zbadano skuteczność oddziaływania wartości pH, zarówno wody zasilającej proces ekstrakcji jak i mieszany po saturacji I, na stopień zmętnienia roztworów cukru.
Dane uzyskane z analiz cukru i obserwacji roztworów wskazują, że parametr pH wywiera znaczący wpływ na skuteczną eliminację, z oczyszczonego soku surowego, tych niecukrów, które wpływają w dominującym stopniu na mętnienie roztworów wytwarzanego cukru. Wyniki badań są w trakcie opracowania.

Z zakresu mikrobiologii cukrowniczej opracowano przewodnik Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Dobrej Praktyki Higienicznej dla przemysłu cukrowniczego. Zadaniem przewodnika jest ułatwienie cukrowniom wdrażania zasad GMP/GHP i systemu HACCP, dzięki uporządkowaniu spraw związanych z higieną zakładu i przestrzeganiem podstawowych warunków produkcji cukru. Zapraszamy do zapoznania się z tą publikacją w stoisku wystawowym IPC.

W trakcie realizacji z zakresu mikrobiologii jest praca mająca na celu przeprowadzenie badań zagrożeń mikrobiologicznych w aspekcie wdrażania systemu HACCP i wskazanie sposobów ich zwalczania w procesie produkcji cukru.

Badania wykazały istotną zależność pomiędzy zakażeniem mikrobiologicznym cukru białego, a zakażeniem surowca wchodzącego na warsztat, zakażeniem mieszaniny ekstrakcyjnej, obecnością lokalnych ognisk infekcji, czystością mikrobiologiczną powietrza i pomieszczeń produkcyjnych a także występowaniem zakażeń wtórnych.

Zespół badawczy w ub. roku opracował metody minimalizacji zakażeń mikrobiologicznych powstających na surowni min. opracowano procedurę i instrukcję mycia i dezynfekcji maszyn i urządzeń oraz pomieszczeń surowni, zgodną z wymogami HACCP, GHP i GMP.

W zakresie analityki cukrowniczej Instytut Przemysłu Cukrowniczego kończy prace, prowadzone od kilku ostatnich lat, mające na celu przygotowanie laboratorium analityki cukrowniczej i metod analitycznych służących do oceny jakości cukru do akredytacji.

Poza tym Zakład Analityki Cukrowniczej zakończył realizację pracy, której celem było zbadanie wpływu warunków składowania cukru w silosach i big-bagach na jego jakość chemiczną i mikrobiologiczną.

Na podstawie przeprowadzonych badań chemicznych stwierdzono, że jakość cukru magazynowanego w silosach i big-bagach ulega stopniowemu pogorszeniu przede wszystkim na skutek zmian zabarwienia cukru w roztworze, krysztale oraz wzrostu mętności. Natomiast analiza mikrobiologiczna próbek cukru, pobranych w czasie trwania kampanii i po 3 do 6 miesięcy przechowywania wykazała jego wysoką jakość mikrobiologiczną. Warunki magazynowania cukru w silosach i big-bagach nie pogorszyły tej jakości.

Zespól analityczny rozpoczął w ubiegłym roku również pracę mającą na celu określenie wpływu składu i zawartości popiołu siarczanowego i konduktometrycznego w półproduktach przemysłu cukrowniczego na jakość cukru białego.

Stwierdzono, że zawartość popiołu konduktometrycznego nie ulega zmianom ilościowym w procesach produktowni, ale ulega koncentracji w odciekach, po oddzieleniu kryształów. Z odciekami popiół może być wprowadzany do cukrzyc. Zawartość popiołu konduktometrycznego wzrasta podczas krystalizacji w mieszadłach III produktu, prawdopodobnie na skutek alkalizowania masy.

W pozostałościach po zmineralizowaniu prób stwierdzono w większości najwięcej kationów wapnia i potasu, ale również mniejsze ilości kationów sodu i magnezu. Praca w toku.

W dziedzinie ochrony środowiska naturalnego realizowane w ub. roku prace badawcze miały na celu doskonalenie metod biologicznego oczyszczania ścieków cukrowniczych.

Na podkreślenie zasługują wśród tych prac tematy dotyczące opracowania mniej energochłonnych i kosztownych niż dotychczas technologii biologicznego oczyszczania ścieków.

W tym zakresie możemy pochwalić się opracowaniem technologii oczyszczania ścieków osadem czynnym z zastosowaniem napowietrzania przerywanego. Opracowano szczegółowe wytyczne prowadzenia takiego procesu. Ustalono optymalne czasy trwania i dopuszczalne czasy przerw w napowietrzaniu, nie powodujące obniżenia aktywności biochemicznej osadu biologicznego, a gwarantujące wyższą efektywność usuwania związków biogennych, w szczególności azotowych, przy obniżeniu energochłonności procesu o ok.30%.

Opracowano także technologię oczyszczania ścieków cukrowniczych z zastosowaniem w pierwszym stopniu zmodyfikowanej technologii fermentacji metanowej ścieków cukrowniczych (w stosunku do dotychczas stosowanej), polegającej na ciągłym doprowadzaniu ścieków surowych do reaktora, ale nie ciągłym, a okresowym zrzucie przefermentowanych ścieków do reaktora tlenowego i w drugim stopniu tlenowego procesu osadu czynnego, prowadzonego w sekwencyjnie pracującym reaktorze tzw. SBR - rze.

Zastosowanie tej technologii zapewnia równie wysokie efekty redukcji, jak przy zastosowaniu tradycyjnej technologii, ale zapewnia szereg ewidentnych korzyści:
  • technologia jest znacznie prostsza, prowadzona w dwóch reaktorach, w przeciwieństwie do tradycyjnej technologii prowadzonej nawet w 5 zbiornikach: hydrolizatorze, fermentorze, komorze denitryfikacji, komorze nitryfikacji i osadniku wtórnym,
  • gwarantuje wyższą efektywność usuwania związków biogennych (azotu i fosforu),
  • końcowe klarowanie oczyszczonych ścieków jest łatwiejsze dzięki wyższej szybkości sedymentacji osadu czynnego,
  • praca oczyszczalni może być w pełni zautomatyzowana,
  • zastosowanie tej technologii daje możliwość znaczącego zmniejszenia kosztów budowy oczyszczalni i kosztów jej eksploatacji.
Szanowni Państwo oprócz wspominanych prac naukowo badawczych i usługowych Instytut prowadził działalność wydawniczą, popularyzatorską, wdrożeniową. Pracownicy Instytutu opublikowali 27 prac w czasopismach naukowych i popularno naukowych, przygotowali i wygłosili referaty na 5 konferencjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

W maju minie 107 lat od chwili powołania Instytutu. W interesie cukrownictwa leżeć powinno popieranie Instytutu Przemysłu Cukrowniczego poprzez korzystanie z jego usług. Nie pragniemy żadnego sponsoringu, w oparciu o przejrzyste zasady finansowe pragniemy współpracować z całym przemysłem. Przez ponad 100 lat budowano fundamenty organizacyjne pod wielki gmach Instytutu Cukrowniczego. Z gmachu tego pozostało już niewiele, 25 pracowników oraz wielkie wartości niematerialne.

Nie możemy doprowadzić do likwidacji czegoś, czego nigdy więcej nie da się odbudować.


Stowarzyszenie Techników Cukrowników Stowarzyszenie Techników Cukrowników
Główna | Dane kampanii | Reklama | Reklama w serwisie | Giełda Pracy | Forum dyskusyjne

STC
Redakcja serwisu:  Redaktor naczelny: Krystyna Wasińska, Webmaster: Mateusz Wojtczak
Copyright © 2023 Stowarzyszenie Techników Cukrowników