cukrownictwo cukier burak cukrowy stowarzyszenie przemysł cukrowniczy cukrownie cukrowniczy cukier cukrownictwo burak stowarzyszenie techników cukrowników cukier cukrownictwo cukrowy
stc stc stc
Stowarzyszenie Techników Cukrowników stc Władze STC stc Cukrownictwo stc Konferencje i sympozja stc Publikacje stc ICUMSA stc Gazeta Cukrownicza
Strona główna
RODO - obowiązek informacyjny

Zaproszono nas
Sprawozdania z imprez branżowych, w których uczestniczyliśmy. Czytaj więcej...
  Aktualności
W dn. 23-24.05.2024 w Warszawie odbyła się Konferencja Techniczno-Surowcowo-Analityczna zorganizowana przez STC w nowej formule. Czytaj więcej...
  Wyniki Konkursu STC na najlepszą pracę dyplomową. Czytaj więcej...
  W dn. 27-28.06.2023. odbyło się seminarium, przeznaczone dla kierowników laboratoriów oraz pełnomocników ds. systemów zarządzania nt. “Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym” Czytaj więcej...
  W dniu 22 czerwca 2023 roku w Werbkowicach oraz w Hrubieszowie odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 60–lecia Cukrowni „Werbkowice” Czytaj więcej...
  Plan konferencji i seminariów w 2024 roku Czytaj wiecej...
Plan kursów na 2024 r. Czytaj więcej...


XXXVIII WALNY ZJAZD DELEGATÓW STOWARZYSZENIA TECHNIKÓW CUKROWNIKÓW
W dniu 17.04.2023 w Warszawie odbył się XXXVIII Walny Zjazd Delegatów STC. Celem zjazdu było podsumowanie działalności Stowarzyszenia w latach 2017-2022 oraz wybory władz STC na kadencję 2023-2028.

Zjazd został uroczyście otwarty poprzez wprowadzenie Sztandaru Stowarzyszenia Techników Cukrowników oraz odegranie hymnu narodowego.
Kliknij aby powiększyć
Otwarcia obrad XXXVIII Walnego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Techników Cukrowników dokonał Przewodniczący Zarządu Głównego STC kol. Maciej Wojtczak witając wszystkich delegatów z Kół Zakładowych, członków Zarządu Głównego: kol. Krystynę Wasińską, Huberta Fabianowicza, Dominika Stefańskiego, Edwarda Wyłupka, Jacka Sobczyńskiego, Jana Olędzkiego, Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej STC - kol. Agnieszkę Cebulak oraz Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego STC - Stanisława Betlewicza.
Honorową asystę Sztandaru STC pełnili: Agnieszka Górska (KZ C. Kruszwica), Maciej Sroka (KZ C. Opalenica) i Anna Saj-Chodun (KZ C. Krasnystaw).
Następnie delegaci powołali Prezydium XXXVIII Walnego Zjazdu Delegatów STC.
Kliknij aby powiększyć
Przewodniczący Zjazdu - Dominik Stefański, Zastępca Przewodniczącego Zjazdu - Krystyna Wasińska, Sekretarz Zjazdu - Agata Baryga
Dalsze obrady Walnego Zjazdu Delegatów STC poprowadził Przewodniczący Zjazdu kol. Dominik Stefański, który w imieniu Prezydium zapewnił zebranych o dołożeniu wszelkich starań, aby obrady Zjazdu przebiegły sprawnie.
Kliknij aby powiększyć
Kol. Jan Olędzki - członek Zarządu Głównego STC przedstawił listę nazwisk członków STC, którzy zmarli w okresie minionej kadencji. Zebrani minutą ciszy uczcili ich pamięć.
Przewodniczący Walnego Zjazdu Delegatów Dominik Stefański zaproponował Porządek obrad Zjazdu oraz Regulamin Obrad,  które zostały przyjęte przez delegatów.
Kolejnym punktem obrad były wybory Komisji Zjazdowych. Delegaci wybrali Komisję Mandatową oraz Uchwał i Wniosków w następującym składzie:
 1. Leszek Kwiatkowski - Przewodniczący
 2. Andrzej Hulak - Członek Komisji
oraz Komisję Wyborczą w następującym składzie:
 1. Piotr Bilewicz - Przewodniczący Komisji
 2. rzysztof Jagielski - Członek Komisji
 3. Eugeniusz Brejski - Członek Komisji
Wszyscy kandydaci wnioskowani do poszczególnych Komisji Zjazdowych wyrazili zgodę na uczestnictwo w ich pracy. Komisje ukonstytuowały się jak wyżej.
Kliknij aby powiększyć
Kol. Leszek Kwiatkowski -  Przewodniczący Komisji Mandatowej oraz Uchwał i Wniosków przedstawił protokół Komisji potwierdzający prawomocność uchwał podejmowanych przez Zjazd.
W kolejnym punkcie obrad Zastępca Przewodniczącego Zjazdu - kol. Krystyna Wasińska przedstawiła projekt zmian w Statucie STC proponujący dwustopniowość honorowej odznaki STC. Zmiany zostały zaakceptowane przez delegatów, którzy jednogłośnie przyjęli Uchwałę nr 1/2023 w tej sprawie.
Następnie punkt obrad dotyczył wysokości składek członków zwyczajnych STC. Kol. Krystyna Wasińska przypomniała aktualny poziom oraz podział składek obowiązujący od uchwaleń XXXII WZD w roku 2000. W wyniku dyskusji przyjęto wniosek o podwyższeniu składki członka pracującego do 10 zł miesięcznie, a dla emeryta do 4 zł miesięcznie. Delegaci jednogłośnie przyjęli Uchwałę Nr 2/2023 w tej sprawie.
Po ustaleniu wysokości składek członkowskich przystąpiono do uchwalenia Regulaminu Wyboru do Władz STC. W dyskusji kol. Jacek Sobczyński zgłosił poprawki do projektu tego Regulaminu. Zaproponował, aby w punkcie dotyczącym ilości wybieranych członków ZG z poszczególnych grup gwarantującym reprezentatywność składu Zarządu zastąpić istniejący zapis „na 2 członków” zapisem „do 2 członków”.
Poprawki do Regulaminu zostały przegłosowane i  Regulamin Wyboru do Władz STC został jednogłośnie przyjęty Uchwałą Nr 3/2023.
W kolejnym punkcie porządku obrad zostały złożone sprawozdania z  działalności Stowarzyszenia w minionej kadencji.
Kliknij aby powiększyć
Sprawozdanie Zarządu Głównego z działalności STC w kadencji 2017-2022 przedstawił Przewodniczący Zarządu Głównego kol. Maciej Wojtczak.
Kliknij aby powiększyć
Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego STC z kadencji 2017-2022 przedstawił Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego kol. Stanisław Betlewicz.
Kliknij aby powiększyć
Protokół Komisji Rewizyjnej oceniający działalność Zarządu Głównego STC w kadencji 2017-2022 przedstawiła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej kol. Agnieszka Cebulak.
Delegaci nie wnieśli uwag do przedstawionych sprawozdań i protokołów. Uchwała nr 4/2023 o udzieleniu ustępującemu Zarządowi Głównemu STC absolutorium została podjęta jednogłośnie.
Kliknij aby powiększyć
Po uchwaleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu głos zabrał Przewodniczący ZG kol. Maciej Wojtczak. Podkreślił, że mijająca kadencja zapisała się w historii Stowarzyszenia Techników Cukrowników jako wyjątkowo trudna, przede wszystkim z powodu panującej przez dwa ostatnie lata pandemii coronawirusa, która w ogromnym stopniu zakłóciła i ograniczyła działalność  i dochody STC. Również z powodu pandemii mijająca kadencja musiała zostać przedłużona o kolejny rok. Tylko dzięki wielkiemu zaangażowaniu i dodatkowym inicjatywom członków ZG oraz działającym przy naszym Stowarzyszeniu Komisjom  i Kołom Zakładowym udało się pomyślnie przeprowadzić STC przez ten trudny okres. Specjalne podziękowania wraz z pięknym bukietem kwiatów kol. Maciej Wojtczak skierował do kol. Krystyny Wasińskiej pełniącej funkcję Sektretarz Generalnej STC podkreślając jej dużą rolę i wkład pracy w sprawy naszego Stowarzyszenia.
Kolejnym punktem porządku obrad XXXVIII Walnego Zjazdu Delegatów były wybory nowych władz Stowarzyszenia. Zgodnie z przyjętym Regulaminem Wyboru do Władz STC wybory przeprowadzono poprzez głosowanie jawne.
Kliknij aby powiększyć
W imieniu ustępującego Zarządu Głównego kol. Hubert Fabianowicz przedstawił szeroko uzasadnioną kandydaturę kol. Macieja Wojtczaka na Przewodniczącego Zarządu Głównego STC w kadencji 2023-2028.
Delegaci propozycję tę przyjęli aplauzem i nie zgłosili innych kandydatów na Przewodniczącego ZG.
Kliknij aby powiększyć
W interesie zachowania ciągłości merytorycznego i organizacyjnego działania oraz w celu wykorzystania dotychczasowego doświadczenia w pracy stowarzyszeniowej, w imieniu ustępującego ZG kol. Edward Wyłupek przedstawił kandydatów na członków Zarządu Głównego:
 1. Kandydaci z Kół Zakładowych z Krajowej Grupy Spożywczej S.A.:
  1. Hubert Fabianowicz
  2. Edward Wyłupek
 2. Kandydaci z Kół Zakładowych z Nordzucker Polska S.A.:
  1. Dominik Stefański
  2. Grzegorz Firek
 3. Kandydaci z Kół Zakładowych z Pfeifer & Langen Polska S.A.:
  1. Jacek Sobczyński
 4. Kandydaci z pozostałych Kół Zakładowych:
  1. Agnieszka Papiewska - Politechnika Łódzka
Kliknij aby powiększyć
Delegat Jacek Sobczyński przedstawił kandydaturę wraz z uzasadnieniem kol. Anety Antczak-Chrobot na delegata STC do Rady Krajowej FSNT-NOT.
Kliknij aby powiększyć
Delegat Maciej Sroka zaproponował listę kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem głosowania na listę.
 1. Agnieszka Cebulak
 2. Agnieszka Górska
 3. Maciej Kostka-Szymański
Do Sądu Koleżeńskiego delegaci zaproponowali następujących kandydatów:
 1. Stanisław Betlewicz
 2. Piotr Rubaszko
 3. Wojciech Hojda
Wszyscy zgłoszeni kandydaci do poszczególnych władz wyrazili zgodę na  kandydowanie. Osoby nieobecne na Zjeździe przesłały swoją zgodę na piśmie zgodnie z Regulaminem Wyborów.
Następnie odbyły się wybory jawne do poszczególnych władz STC.
W oczekiwaniu na protokół Komisji Wyborczej przyspieszono kolejny punkt porządku obrad dotyczący przyjęcia Uchwały Programowej.
Przewodniczący Komisji Mandatowej oraz Uchwał i Wniosków kol. Leszek Kwiatkowski przedstawił Protokół w sprawie przyjęcia Uchwały Programowej XXXVIII Walnego Zjazdu Delegatów STC wytyczającej kierunki działalności STC w kadencji 2023-2028, którą delegaci przyjęli Uchwałą Nr 4/2023.
Kliknij aby powiększyć
Przewodniczący Komisji Wyborczej kol. Piotr Bilewicz przedstawił wyniki wyborów do władz STC na kadencję 2023-2028.
Wyniki Wyborów:
Przewodniczącym Zarządu Głównego STC - Maciej Wojtczak (KZ PŁ)
Członkowie Zarządu Głównego STC:
 1. Hubert Fabianowicz (KGS S.A.)
 2. Edward Wyłupek (KGS S.A.)
 3. Jacek Sobczyński (Pfeifer&Langen Polska S.A.)
 4. pDominik Stefański (Nordzucker Polska S.A.)
 5. Grzegorz Firek (Nordzucker Polska S.A.)
 6. Agnieszka Papiewska (Grupa Pozostałych Kół Zakładowych)
Komisja Rewizyjna STC:
 1. Agnieszka Cebulak (KZ C. Chełmża)
 2. Agnieszka Górska (KZ C. Kruszwica)
 3. Maciej Kostka Szymański (KZ C. Krasnystaw)
Sąd Koleżeński STC:
 1. Stanisław Betlewicz (Glinojeck)
 2. Piotr Rubaszko (KZ C. Krasnystaw)
 3. Wojciech Hojda (KZ C. Werbkowice)
Delegat STC do Rady Krajowej FSNT-NOT - Aneta Antczak-Chrobot (KZ. PŁ)
Po ogłoszeniu rezultatów wyborów Przewodniczący Zjazdu kol. Dominik Stefański w krótkim podsumowaniu złożył gratulacje nowo wybranym władzom Stowarzyszenia i podziękował Komisjom Zjazdowym oraz wszystkim delegatom za sprawny przebieg obrad.
W imieniu nowo wybranego Zarządu Głównego głos zabrał kol. Maciej Wojtczak  - Przewodniczący Zarządu Głównego STC w kadencji 2023-2028. Dziękując delegatom za zaufanie i powierzenie tej ważnej funkcji podkreślił wielką odpowiedzialność, jaka spoczywa na nowo wybranym ZG w zakresie zagwarantowania i utrzymania autorytetu i roli Stowarzyszenia, jaką od  104 lat odgrywa ono w przemyśle cukrowniczym. Z dużym niepokojem odniósł się do decyzji Związku Producentów Cukru w Polsce, przysłanej do Zarządu Głównego STC w dniu 03.04.2023, która odbiera naszemu Stowarzyszeniu funkcję organizatora corocznych pokampanijnych konferencji techniczno-surowcowych. Oznacza to wielkie zagrożenie dla utrzymania istnienia naszego Stowarzyszenia. Konferencje te zawsze były głównym i  podstawowym przychodem w działalności STC, która zgodnie z naszym Statutem koncentruje się na współpracy z przemysłem cukrowniczym w  zakresie dokształcania kadr cukrowniczych poprzez organizację konferencji naukowo-technicznych, seminariów oraz kursów technologicznych. Kończąc Przewodniczący Maciej Wojtczak wyraził nadzieję, że powołany na  rozpoczynającą się kadencję 2023-2028 nowy Zarząd Główny sprosta ogromnym utrudnieniom w realizacji najważniejszych form statutowej działalności STC.
Następnie Przewodniczący Zjazdu kol. Dominik Stefański poprosił Poczet Sztandarowy o wyprowadzenie Sztandaru Stowarzyszenia i ogłosił zakończenie obrad XXXVIII Walnego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Techników Cukrowników.
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Stowarzyszenie Techników Cukrowników Stowarzyszenie Techników Cukrowników
Główna | Dane kampanii | Reklama | Reklama w serwisie | Giełda Pracy | Forum dyskusyjne

STC
Redakcja serwisu:  Redaktor naczelny: Krystyna Wasińska, Webmaster: Mateusz Wojtczak
Copyright © 2023 Stowarzyszenie Techników Cukrowników