cukrownictwo cukier burak cukrowy stowarzyszenie przemysł cukrowniczy cukrownie cukrowniczy cukier cukrownictwo burak stowarzyszenie techników cukrowników cukier cukrownictwo cukrowy
stc stc stc
Stowarzyszenie Techników Cukrowników stc Władze STC stc Cukrownictwo stc Konferencje i sympozja stc Publikacje stc ICUMSA stc Gazeta Cukrownicza
stc
 Kontakt: 00-057 Warszawa, Plac Dąbrowskiego 3, tel/fax. 0-22 826-98-27, 505-46-71, 505-47-82, email: biurostc@stc.pl
Strona główna
RODO - obowiązek informacyjny
Aktualności
W dn. 27-28.06.2023. odbędzie się seminarium, przeznaczone dla kierowników laboratoriów oraz pełnomocników ds. systemów zarządzania nt. “Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym” PROGRAM Czytaj więcej...
  W dniu 17.04.2023 w Warszawie odbył się XXXVIII Walny Zjazd Delegatów STC Czytaj więcej...
  W dniach 16-17.02.2023 w Domu Technika NOT w Warszawie odbyła się XXXV Konferencja Techniczno-Surowcowa zorganizowana przez STC pod patronatem ZPC w Polsce Czytaj więcej...
  W dniach 29-30.06.2022 r. odbyła się w Warszawie XXXIV Pokampanijna Konferencja Techniczno-Surowcowa zorganizowana przez STC pod patronatem ZPC w Polsce. Czytaj więcej...
  Zaproszono nas:
Sprawozdania z imprez branżowych, w których uczestniczyliśmy.
Czytaj więcej...
  Plan konferencji i seminariów w 2023 roku Czytaj wiecej...
Plan kursów na 2023 r. Czytaj więcej...


Sprawozdanie z posiedzenia Rady Krajowej FSNT NOT
 

W dniach 3 i 4 lutego 2013 roku w Domu Technika w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Krajowej FSNT NOT, na którym Stowarzyszenie Techników Cukrowników reprezentowała kol. Bożena Wnuk - Delegat STC do FSNT NOT.

Pierwszy dzień spotkania organizowanego tradycyjnie na początku każdego roku miał charakter świąteczny. Pani Prezes FSNT NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny serdecznie przywitała gości i uczestników spotkania oraz wręczyła dyplom z okazji jubileuszu 80 - lecia urodzin Pana Aleksandra Kopcia - honorowego Prezesa NOT. Następnie dyrektor Muzeum Techniki NOT w Warszawie prof. Jerzy Jasiuk przedstawił wydaną przez Narodowe Centrum Kultury książkę z serii "Zwrotnice czasu" Konrada Lewandowskiego "Orzeł bielszy niż gołębica", która przedstawia alternatywne losy Powstania Styczniowego. Przedstawiono również spot reklamujący książkę, która ukazała się w roku obchodów rocznicy Powstania Styczniowego. Następnie odbyło się spotkanie koleżeńskie.

Drugi dzień był dniem roboczym. Obrady otworzyła Prezes FSNT NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny. Po powołaniu prezydium obrad i zatwierdzeniu porządku obrad powołano Komisję Mandatową i Komisję Skrutacyjną. Po oświadczeniu przez Komisję Mandatową, że posiedzenie RK FSNT NOT jest prawomocne, przyjęto jednogłośnie protokół nr 10 z posiedzenia Rady Krajowej FSNT NOT 10 grudnia 2012 roku.

W następnym punkcie programu Prezes Ewa Mańkiewicz-Cudny przedstawiła informacje o pracach Zarządu Głównego w okresie od 10 grudnia 2012 do 4 lutego 2013 r. Przypomniała również o zbliżającym się ważnym wydarzeniu, jakim będzie II Światowy Zjazd Inżynierów w dniach 26 - 27 czerwca 2013 roku.

Kolejno wystąpił przewodniczący Komisji Wnioskowej Tadeusz Romanowicz, który przedstawił wnioski i zalecenia zebrane przez Komisję Wnioskową podczas sprawozdawczo - wyborczego posiedzenia Rady Krajowej w dniu 10 grudnia 2012 r. Rada Krajowa po zapoznaniu się z przedstawionymi wnioskami przyjęła jednogłośnie uchwałę w tej sprawie, zalecając Zarządowi Głównemu wdrażanie wniosków i zaleceń w ramach działalności statutowej.

Następnie wystąpiła Prezes Ewa Mańkiewicz-Cudny, która przedstawiła kierunki działalności FSNT NOT w XXIV kadencji 2012 - 2016. Rada Krajowa jednogłośnie poparła uchwałę w sprawie przedstawionych kierunków programowych FSNT NOT w kadencji 2012 - 2016.

Przyjęto ponadto większością głosów uchwałę w sprawie wysokości opłat od Terenowych Jednostek Organizacyjnych w 2013 roku. Uchwalono, że TJO wnoszą do Zarządu Głównego opłaty organizacyjne w wysokości 1% od przychodów ogółem uzyskanych w 2012 roku oraz opłaty majątkowe w wysokości 5% od wartości początkowej majątku trwałego w postaci znajdujących się we władaniu TJO nieruchomości (lokali) i ich części składowych należących do majątku własnego FSNT NOT.

Następnie wystąpił Sekretarz Generalny Jacek Kubielski, który przedstawił założenia do budżetu ZG FSNT NOT w 2013 roku, które po dyskusji przyjęto większością głosów w formie uchwały.

W następnym punkcie programu wystąpiła Prezes Ewa Mańkiewicz-Cudny, która przedstawiła projekt ramowego Regulaminu Komitetu Naukowo - Technicznego FSNT NOT. Rada Krajowa po zapoznaniu się z projektem przyjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie działalności Komitetów Naukowo - Technicznych.

Następnie wystąpił przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Ryszard Marcińczak, który przedstawił informacje dotyczące funkcjonowania spółki OPT (Ośrodek Postępu Technicznego) oraz planowanego audytu finansowego. W sprawach wnoszonych przez SNT poruszono tematy dotyczące m.in. rzeczoznawców, utworzenia funduszu nagród dla prezesów i wiceprezesów oraz utworzenia komitetu do spraw ochrony środowiska. Na tym zakończono posiedzenie Rady Krajowej FSNT NOT w dniu 4 lutego 2013 roku.


Stowarzyszenie Techników Cukrowników Stowarzyszenie Techników Cukrowników
Główna | Dane kampanii | Reklama | Reklama w serwisie | Giełda Pracy | Forum dyskusyjne

STC
Redakcja serwisu:  Redaktor naczelny: Krystyna Wasińska, Webmaster: Mateusz Wojtczak
Copyright © 2023 Stowarzyszenie Techników Cukrowników