cukrownictwo cukier burak cukrowy stowarzyszenie przemysł cukrowniczy cukrownie cukrowniczy cukier cukrownictwo burak stowarzyszenie techników cukrowników cukier cukrownictwo cukrowy
stc stc stc
Stowarzyszenie Techników Cukrowników stc Władze STC stc Cukrownictwo stc Konferencje i sympozja stc Publikacje stc ICUMSA stc Gazeta Cukrownicza
Link do storny konferencji STC 2024
stc
 Kontakt: 00-057 Warszawa, Plac Dąbrowskiego 3, tel/fax. 0-22 826-98-27, 505-46-71, 505-47-82, email: biurostc@stc.pl
Strona główna
RODO - obowiązek informacyjny

Zaproszono nas
Sprawozdania z imprez branżowych, w których uczestniczyliśmy. Czytaj więcej...
  Aktualności
Informacja o nowej formule Konferencji Techniczno-Surowcowo-Analitycznej organizowanej przez STC w 2024 r. Czytaj więcej...
  Wyniki Konkursu STC na najlepszą pracę dyplomową. Czytaj więcej...
  W dn. 27-28.06.2023. odbyło się seminarium, przeznaczone dla kierowników laboratoriów oraz pełnomocników ds. systemów zarządzania nt. “Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym” Czytaj więcej...
  W dniu 22 czerwca 2023 roku w Werbkowicach oraz w Hrubieszowie odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 60–lecia Cukrowni „Werbkowice” Czytaj więcej...
  Plan konferencji i seminariów w 2024 roku Czytaj wiecej...
Plan kursów na 2024 r. Czytaj więcej...


Sprawozdanie z posiedzenia Rady Krajowej FSNT–NOT
 

>W dniu 18 czerwca 2013 roku w Domu Technika w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Krajowej FSNT–NOT, na którym Stowarzyszenie Techników Cukrowników reprezentowała kol. Bożena Wnuk - Delegat STC do FSNT–NOT.

Obrady otworzyła Prezes FSNT–NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny. Po powołaniu prezydium obrad, zatwierdzeniu porządku obrad i przyjęciu informacji o zmianach w składzie Rady Krajowej powołano komisję mandatową i komisję skrutacyjną. Po oświadczeniu przez komisję mandatową, że posiedzenie RK FSNT–NOT jest prawomocne, przyjęto protokół nr 1/XXIV z posiedzenia Rady Krajowej FSNT–NOT w dniu 4 lutego 2013 r.

W następnym punkcie programu Prezes FSNT–NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny przedstawiła informacje o pracach Zarządu Głównego w okresie od 04. 02. 2013 r. do 18.06.2013 r. Wiceprezes J. Suchy przedstawił informacje dotyczące XI Forum Inżynierskiego, które odbyło się w Poznaniu w dniu 4.06.2013 r. Następnie wystąpił Sekretarz Generalny Jacek Kubielski informując o realizacji budżetu na 2013 r.

Merytoryczne sprawozdanie z działalności FSNT–NOT za 2012 rok przedstawiła Prezes FSNT–NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny, natomiast finansowe - Sekretarz Generalny Jacek Kubielski.

Zgodnie z porządkiem obrad zabrał następnie głos Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Ryszard Marcińczak, który przedstawił sprawozdanie z działalności GKR FSNT–NOT za 2012 rok oraz ocenę działalności Zarządu Głównego. Podkreślił dużą aktywność członków Zarządu Głównego, a zwłaszcza pani Prezes Federacji w propagowaniu działalności Federacji NOT przez uczestnictwo w medialnych wydarzeniach o charakterze krajowym i międzynarodowym, a także przez organizowanie i patronowanie licznym imprezom naukowo-technicznym. Główna Komisja Rewizyjna stwierdziła, że nadal istnieje potrzeba zintensyfikowania działań na rzecz przyspieszenia sprzedaży zbędnych nieruchomości przynoszących straty. Ponadto trudna obecnie sytuacja Muzeum Techniki NOT wymaga programu naprawczego i ewentualnie dotacji, w przeciwnym razie może zagrażać Muzeum likwidacja, co byłoby niepowetowaną stratą dla całej kultury technicznej w Polsce.

Po dyskusji nad sprawozdaniami głosowano i podjęto następujące uchwały w sprawie:
  1. przyjęcia sprawozdania Zarządu Głównego za 2012 rok,
  2. zatwierdzenia łącznego sprawozdania finansowego, sporządzonego na podstawie sprawozdań finansowych Biura FSNT–NOT, Centrum Innowacji NOT i Muzeum Techniki NOT w Warszawie,
  3. przyjęcia zbiorczego sprawozdania finansowego FSNT–NOT,
  4. przyjęcia sprawozdania i oceny Głównej Komisji Rewizyjnej FSNT–NOT za 2012 rok,
  5. udzielenia Zarządowi Głównemu absolutorium za 2012 rok.

W następnym punkcie programu wystąpił Wiceprzewodniczący GKR Jarosław Palenik przedstawiając wnioski po audycie prawnym i finansowym spółki OPT-NOT.

Odnośnie Terenowych Jednostek Organizacyjnych podjęto większością głosów uchwały w sprawach:
  1. ulgi w opłacie majątkowej dla Śląskiej Rady FSNT–NOT,
  2. ulgi w opłacie majątkowej dla Radomskiej Rady FSNT–NOT,
  3. uregulowania sytuacji nieruchomości w Radomiu,
  4. zmiany udziałów w nieruchomości w Gdańsku,
  5. zmiany uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości FSNT–NOT w Kaliszu.

W następnym punkcie programu pani prezes Mańkiewicz-Cudny przedstawiała informację dotyczącą trudnej sytuacji Muzeum Techniki w Warszawie. Ze względu na niemożliwość otrzymanie dotacji z Ministerstwa Nauki z programu wspomagania rozwoju nauki, podjęto poszukiwania innych dróg dofinansowania Muzeum, m.in. zaplanowano rozmowy z Ministerstwem Gospodarki.

Kolejnym punktem programu było przedstawienie przez Prezesa NOT INFORMATYKA Sp. z o.o. Kamila Wójcika prezentacji na temat zintegrowanego systemu informacji NOT, którego celem jest scentralizowanie informacji dotyczących wszystkich Stowarzyszeń. Działanie tego systemu spowoduje m. in. zwiększenie rozpoznawalności marki FSNT–NOT, wzrost sprzedaży usług profesjonalnych i ujednolicenie informacji środowiska technicznego.

Na tym zakończono posiedzenie Rady Krajowej FSNT–NOT w dniu 18 czerwca 2013 roku.


Stowarzyszenie Techników Cukrowników Stowarzyszenie Techników Cukrowników
Główna | Dane kampanii | Reklama | Reklama w serwisie | Giełda Pracy | Forum dyskusyjne

STC
Redakcja serwisu:  Redaktor naczelny: Krystyna Wasińska, Webmaster: Mateusz Wojtczak
Copyright © 2023 Stowarzyszenie Techników Cukrowników