cukrownictwo cukier burak cukrowy stowarzyszenie przemysł cukrowniczy cukrownie cukrowniczy cukier cukrownictwo burak stowarzyszenie techników cukrowników cukier cukrownictwo cukrowy
stc stc stc
Stowarzyszenie Techników Cukrowników stc Władze STC stc Cukrownictwo stc Konferencje i sympozja stc Publikacje stc ICUMSA stc Gazeta Cukrownicza
stc
 Kontakt: 00-057 Warszawa, Plac Dąbrowskiego 3, tel/fax. 0-22 826-98-27, 505-46-71, 505-47-82, email: biurostc@stc.pl
Strona główna
RODO - obowiązek informacyjny
Aktualności
W dn. 27-28.06.2023. odbędzie się seminarium, przeznaczone dla kierowników laboratoriów oraz pełnomocników ds. systemów zarządzania nt. “Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym” PROGRAM Czytaj więcej...
  W dniu 17.04.2023 w Warszawie odbył się XXXVIII Walny Zjazd Delegatów STC Czytaj więcej...
  W dniach 16-17.02.2023 w Domu Technika NOT w Warszawie odbyła się XXXV Konferencja Techniczno-Surowcowa zorganizowana przez STC pod patronatem ZPC w Polsce Czytaj więcej...
  W dniach 29-30.06.2022 r. odbyła się w Warszawie XXXIV Pokampanijna Konferencja Techniczno-Surowcowa zorganizowana przez STC pod patronatem ZPC w Polsce. Czytaj więcej...
  Zaproszono nas:
Sprawozdania z imprez branżowych, w których uczestniczyliśmy.
Czytaj więcej...
  Plan konferencji i seminariów w 2023 roku Czytaj wiecej...
Plan kursów na 2023 r. Czytaj więcej...


Sprawozdanie z nadzwyczajnego posiedzenia Rady Krajowej FSNT NOT
W dniu 25 października 2016 roku w Domu Technika w Warszawie odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Rady Krajowej FSNT NOT, na którym Stowarzyszenie Techników Cukrowników reprezentowała kol. Bożena Wnuk – Delegat STC do FSNT NOT.

Po otwarciu posiedzenia Rady Krajowej przez przewodniczącego Wiesława Blaschke, delegata SITG, padł wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu, dotyczącego nowego Statutu FSNT NOT. Jednakże został on odrzucony zdecydowaną większością głosów, ponieważ nadzwyczajne posiedzenie RK zostało zwołane w związku z uchwaleniem nowego Statutu FSNT NOT.

Po zatwierdzeniu porządku obrad powołano komisję mandatową i komisję skrutacyjną. Następnie po oświadczeniu przez komisję mandatową, że posiedzenie RK FSNT NOT jest prawomocne, przyjęto protokół nr 8/XXIV z posiedzenia Rady Krajowej FSNT NOT z dnia 27 czerwca 2016 roku.

Następnie wybrano skład prezydium na kolejną Radę Krajową FSNT NOT, którą zaplanowano na 12 grudnia 2016 roku. Przed referowaniem projektu nowego Statutu FSNT NOT zabrała głos Pani Prezes Ewa Mańkiewicz - Cudny, która przedstawiła zawiłą historię powstawania nowego Statutu od lat 90 tych, głównie ze względu na trudności ze znalezieniem wspólnego języka.

Po długiej dyskusji nad przyjęciem Statutu Sekretarz Generalny FSNT NOT Jacek Kubielski przedstawił zmiany w projekcie nowego Statutu. Rada Krajowa głosowała kolejno nad proponowanymi zmianami w poszczególnych paragrafach. Zdecydowaną większością głosów przyjęto wszystkie poprawki w Statucie, a na koniec przyjęto Uchwałę w sprawie zmiany Statutu FSNT NOT jedynie z jednym głosem wstrzymującym się. Przyjęty Statut FSNT NOT jest zgodny ze znowelizowaną Ustawą Prawo o Stowarzyszeniach, która weszła w życie 20 maja 2016 roku (D.U. 2015, poz. 1923).

W kolejnym punkcie porządku obrad wystąpiła Pani Prezes Ewa Mańkiewicz – Cudny, która zapoczątkowała dyskusję na temat strategii i przyszłości funkcjonowania FSNT NOT. W dyskusji proponowano m. in. utworzenie szkół technicznych, ponieważ brakuje na rynku pracy pewnych grup fachowców, opracowanie programu dla tych inżynierów z zagranicy, którzy chcieliby wrócić do Polski, czy zachęcenie młodzieży do działalności w ruchu stowarzyszeniowym. Z uwagi na przedłużanie się obrad przewodniczący prezydium ogłosił, aby dalsze propozycje dotyczące przyszłości funkcjonowania FSNT NOT przesyłać na piśmie.

Rada Krajowa podjęła ponadto uchwałę w sprawie sprzedaży pomieszczenia FSNT NOT w Warszawie na rzecz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa.

W kolejnym punkcie programu wystąpiła Pani Prezes Ewa Mańkiewicz – Cudny z informacją o trudnej w dalszym ciągu sytuacji Muzeum Techniki i Przemysłu w Warszawie. Przypomniała ile zachodu kosztowała walka o ustawiczne załatwienie finansowania Muzeum. W tym roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego odmówiło finansowania. Jest jednak światełko w tunelu, ponieważ Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ma zaproponować rozwiązania tego problemu. W uzupełnieniu wystąpienia Pani Prezes wystąpił dyrektor Muzeum, który potwierdził trudną sytuację Muzeum, związaną z tym, że żadne ministerstwo nie jest zainteresowane przejęciem i finansowaniem Muzeum. Jest jednak nadzieja na pomyślne załatwienie tej sprawy i obecnie oczekuje się na odpowiedź z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Następnie wystąpił Kamil Wójcik prezes Stowarzyszenia Wspierania Techniki Polskiej, który poinformował, że w związku z prowadzonymi rozmowami FSNT NOT z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego zostały zablokowane na portalach społecznościowych dotychczasowe kampanie na rzecz ocalenia Muzeum.

Po wyczerpaniu porządku obrad i przypomnieniu, że do 10 listopada należy zgłaszać kandydatów do władz FSNT NOT, przewodniczący prezydium podziękował za uczestnictwo w posiedzeniu i zakończył obrady.


Stowarzyszenie Techników Cukrowników Stowarzyszenie Techników Cukrowników
Główna | Dane kampanii | Reklama | Reklama w serwisie | Giełda Pracy | Forum dyskusyjne

STC
Redakcja serwisu:  Redaktor naczelny: Krystyna Wasińska, Webmaster: Mateusz Wojtczak
Copyright © 2023 Stowarzyszenie Techników Cukrowników