cukrownictwo cukier burak cukrowy stowarzyszenie przemysł cukrowniczy cukrownie cukrowniczy cukier cukrownictwo burak stowarzyszenie techników cukrowników cukier cukrownictwo cukrowy
stc stc stc
Stowarzyszenie Techników Cukrowników stc Władze STC stc Cukrownictwo stc Konferencje i sympozja stc Publikacje stc ICUMSA stc Gazeta Cukrownicza
stc
 Kontakt: 00-057 Warszawa, Plac Dąbrowskiego 3, tel/fax. 0-22 826-98-27, 505-46-71, 505-47-82, email: biurostc@stc.pl
Strona główna
RODO - obowiązek informacyjny
Aktualności
W dn. 27-28.06.2023. odbędzie się seminarium, przeznaczone dla kierowników laboratoriów oraz pełnomocników ds. systemów zarządzania nt. “Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym” PROGRAM Czytaj więcej...
  W dniu 17.04.2023 w Warszawie odbył się XXXVIII Walny Zjazd Delegatów STC Czytaj więcej...
  W dniach 16-17.02.2023 w Domu Technika NOT w Warszawie odbyła się XXXV Konferencja Techniczno-Surowcowa zorganizowana przez STC pod patronatem ZPC w Polsce Czytaj więcej...
  W dniach 29-30.06.2022 r. odbyła się w Warszawie XXXIV Pokampanijna Konferencja Techniczno-Surowcowa zorganizowana przez STC pod patronatem ZPC w Polsce. Czytaj więcej...
  Zaproszono nas:
Sprawozdania z imprez branżowych, w których uczestniczyliśmy.
Czytaj więcej...
  Plan konferencji i seminariów w 2023 roku Czytaj wiecej...
Plan kursów na 2023 r. Czytaj więcej...


Sprawozdanie z posiedzenia Rady Krajowej FSNT NOT
 

W dniu 23 czerwca 2014 roku w Domu Technika w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Krajowej FSNT NOT, na którym Stowarzyszenie Techników Cukrowników reprezentowała kol. Bożena Wnuk – Delegat STC do FSNT NOT.

Na wstępie pani Prezes Ewa Mańkiewicz-Cudny wręczyła zasłużonemu dla NOT dr inż. Andrzejowi Paszkiewiczowi dyplom i kwiaty z okazji 80 urodzin.
Następnie minutą ciszy uczczono śmierć prezesa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Andrzeja Ciszewskiego.
Z kolei Pani Prezes zaproponowała skład prezydium obrad, który jednogłośnie przyjęto. Obradom przewodniczyła pani prezes FSNT NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny.

Po przyjęciu składu prezydium obrad i zatwierdzeniu porządku obrad powołano komisję mandatową i komisję skrutacyjną. Następnie po oświadczeniu przez komisję mandatową, że posiedzenie RK FSNT NOT jest prawomocne, przyjęto protokół nr 3/XXIV z posiedzenia Rady Krajowej FSNT NOT z dnia 20 stycznia 2014 roku.

W kolejnym punkcie programu wybrano skład prezydium na kolejną Radę Krajową FSNT NOT.

Następnie pani Prezes Ewa Mańkiewicz-Cudny przedstawiła informacje o pracach Zarządu Głównego w okresie od ostatniego posiedzenia RK, czyli od 20.01.2014 do 23.06.2014 roku. Z kolei wiceprezes FSNT NOT Tadeusz Pawłowski przedstawił informacje dotyczące ważnego wydarzenia jakim był udział FSNT NOT w II Powszechnej Wystawie Krajowej „Konkurencyjna Polska”, przygotowanej w związku z 85 rocznicą I Powszechnej Wystawy Krajowej oraz z jubileuszem 25-lecia przemian ustrojowych w Polsce. Wystawa, która promuje największe polskie osiągnięcia z obszaru przemysłu, kultury, nauki i biznesu została uroczyście otwarta przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego 2 czerwca 2014 roku w Poznaniu. FSNT NOT zaprezentowała tam wybrane dokonania Centrum Innowacji NOT, dorobek Muzeum Techniki i Przemysłu NOT oraz formy działalności polegającej na popularyzacji wiedzy i organizowaniu konkursów takich jak: Złoty Inżynier, Młody Innowator oraz Olimpiada Wiedzy Technicznej.

Następnie prof. Włodzimierz Hausner, doradca prezesa NOT, przedstawił informacje na temat XII Forum Inżynierskiego, które odbyło się 3 czerwca 2014 roku w Poznaniu podczas pierwszego dnia Targów Innowacje - Technologie – Maszyny, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. W obradach Forum uczestniczyło około 250 osób, głównie przedstawiciele przedsiębiorstw, a także reprezentanci instytutów badawczych, uczelni technicznych i firm innowacyjno- wdrożeniowych. Gościem honorowym był prof. Jacek Gulinski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który odczytał list Pani Minister Leny Kolarskiej- Bobińskiej i zwrócił uwagę na potrzebę współdziałania nauki, techniki i gospodarki.

W kolejnym punkcie programu sprawozdanie merytoryczne z działalności FSNT NOT przedstawiła pani Prezes E. Mańkiewicz-Cudny, zaś sprawozdanie finansowe Sekretarz Generalny J. Kubielski.
Następnie Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej R. Marcińczak przedstawił sprawozdanie z działalności GKR FSNT NOT oraz ocenę działalności Zarządu Głównego.

Po dyskusji nad sprawozdaniami podjęto uchwały w sprawach:
  1. przyjęcia sprawozdania Zarządu Głównego za 2013 rok,
  2. zatwierdzenia łącznego sprawozdania finansowego za 2013 rok Biura Zarządu FSNT NOT, Centrum Innowacji NOT, Muzeum Techniki i Przemysłu NOT w Warszawie,
  3. przyjęcia zbiorczego sprawozdania finansowego FSNT NOT za 2013 rok,
  4. przyjęcie sprawozdania i oceny Głównej Komisji Rewizyjnej FSNT NOT za 2013 rok,
  5. absolutorium dla Zarządu Głównego FSNT NOT za 2013 rok.


Przyjęto również uchwałę w sprawie zmiany terminu zwołania XXV Kongresu Techników Polskich na rok 2016.

W sprawach Terenowych Jednostek Organizacyjnych FSNT NOT podjęto uchwały dotyczące sprzedaży nieruchomości w Jeleniej Górze oraz sprzedaży dodatkowej części nieruchomości gruntowej w Piotrkowie Trybunalskim.

Ważnym problemem nurtującym FSNT NOT jest trudna sytuacja Muzeum Techniki i Przemysłu. Wprawdzie nowy dyrektor MTiP prof. dr hab. Edward Malak, rozpoczął działania porządkujące zbiory i archiwalia, jednak bez pomocy finansowej muzeum nie będzie mogło w przyszłości funkcjonować.

W kolejnym punkcie obrad wiceprezes G. Lipowski zaproponował, aby założenia do małej nowelizacji statutu FSNT NOT rozpatrzeć na następnym posiedzeniu Rady Krajowej FSNT NOT.

Po dyskusji na temat spraw dotyczących SNT i TJO zakończono posiedzenie Rady Krajowej FSNT NOT w dniu 23 czerwca 2014 roku.


Stowarzyszenie Techników Cukrowników Stowarzyszenie Techników Cukrowników
Główna | Dane kampanii | Reklama | Reklama w serwisie | Giełda Pracy | Forum dyskusyjne

STC
Redakcja serwisu:  Redaktor naczelny: Krystyna Wasińska, Webmaster: Mateusz Wojtczak
Copyright © 2023 Stowarzyszenie Techników Cukrowników