cukrownictwo cukier burak cukrowy stowarzyszenie przemysł cukrowniczy cukrownie cukrowniczy cukier cukrownictwo burak stowarzyszenie techników cukrowników cukier cukrownictwo cukrowy
stc stc stc
Stowarzyszenie Techników Cukrowników stc Władze STC stc Cukrownictwo stc Konferencje i sympozja stc Publikacje stc ICUMSA stc Gazeta Cukrownicza
Link do storny konferencji STC 2024
stc
 Kontakt: 00-057 Warszawa, Plac Dąbrowskiego 3, tel/fax. 0-22 826-98-27, 505-46-71, 505-47-82, email: biurostc@stc.pl
Strona główna
RODO - obowiązek informacyjny

Zaproszono nas
Sprawozdania z imprez branżowych, w których uczestniczyliśmy. Czytaj więcej...
  Aktualności
Informacja o nowej formule Konferencji Techniczno-Surowcowo-Analitycznej organizowanej przez STC w 2024 r. Czytaj więcej...
  Wyniki Konkursu STC na najlepszą pracę dyplomową. Czytaj więcej...
  W dn. 27-28.06.2023. odbyło się seminarium, przeznaczone dla kierowników laboratoriów oraz pełnomocników ds. systemów zarządzania nt. “Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym” Czytaj więcej...
  W dniu 22 czerwca 2023 roku w Werbkowicach oraz w Hrubieszowie odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 60–lecia Cukrowni „Werbkowice” Czytaj więcej...
  Plan konferencji i seminariów w 2024 roku Czytaj wiecej...
Plan kursów na 2024 r. Czytaj więcej...O ICUMSA
ICUMSA - International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis

www.icumsa.org

Co to jest ICUMSA?

ICUMSA to skrót angielskiej nazwy - International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis - międzynarodowej organizacji powołanej w celu standaryzacji cukrowniczych metod analitycznych. Działalność ICUMSA prowadzona jest poprzez komitety narodowe (National Committeets of ICUMSA) w 33 krajach z całego świata. ICUMSA zajmuje się krytyczną oceną aktualnie stosowanych metod analitycznych w przemyśle cukrowniczym szukając przyczyn niedoskonałości oraz ograniczeń tych metod. Działania te mają na celu udoskonalanie metod prowadząc do poprawy ich precyzji i dokładności oraz ujednolicanie procedur analitycznych stosowanych w świecie w celu zapewnienia porównywalności wyników uzyskiwanych w różnych laboratoriach i krajach. Zabiegi te wynikają zarówno z motywacji czysto naukowych (poznawczych) jak również, a może przede wszystkim, z potrzeb transakcji handlowych, dla których potrzeba wzajemnej porównywalności i uznawalności wyników analiz jest bardzo ważna. Działalność ICUMSA skupia się również na wspieraniu badań naukowych prowadzących do opracowywania nowych metod analitycznych, wykorzystujących nowoczesne techniki analityczne dla potrzeb cukrownictwa. ICUMSA poprzez badania międzylaboratoryjne (Collaborative Tests) przeprowadza walidacje nowych metod i rekomenduje je do stosowania.


Historia ICUMSA

ICUMSA jest najstarszą organizacją międzynarodową powołaną do standaryzacji metod analitycznych. Decyzja o powołaniu jej zapadła na międzynarodowej konferencji chemików, która odbyła się w Londynie 9 września 1896 r. Pierwsza sesja ICUMSA odbyła się 12 czerwca 1897 r. w Hamburgu (Niemcy) a jej uczestnikami byli przedstawiciele krajów produkujących buraczany cukier biały, takich jak: Niemcy, Austria, Włochy, Francja, Belgia i USA. Kolejne sesje ICUMSA do 1912 r. organizowane były co kilka lat (Wiedeń 1898, Paryż 1900, Berlin 1903, Berne (Szwajcaria) 1906, Londyn 1908, Nowy Jork 1912). Lata 1912-1932 to przerwa w sesjach ICUMSA. Kolejna sesja została zorganizowana 1932 r. w Amsterdamie, a następnie w 1936 w Londynie. II Wojna Światowa spowodowała kolejną przerwę w sesjach, a po jej zakończeniu odbyła się 10 sesja ICUMSA w Brukseli. Kolejna sesja odbyła się w Paryżu w 1954 r., i od tej pory następne sesje odbywają się już regularnie co cztery lata (Waszyngton 1958, Hamburg 1962, Kopenhaga 1966, Londyn 1970, Ankara 1974, Montreal 1978, Dublin 1982, Cannes 1986, Colorado Spring 1990 r., Havana (Kuba) 1994, Berlin 1998, Pune (Indie) 2002). W roku 1900 na sesji w Paryżu po raz pierwszy wzięli udział w pracach ICUMSA przedstawiciele krajów produkujących cukier z trzciny cukrowej. Od połowy XIX wieku w sesjach ICUMSA bierze udział średnio 130 przedstawicieli z 27 krajów, reprezentujących zarówno cukrownictwo buraczane jak i trzcinowe.


Cele działalności ICUMSA
Celami ICUMSA zgodnie ze statutem są:
 • prowadzenie międzynarodowego forum dla tematów związanych z szeroko rozumianą analityką cukrowniczą;
 • promocja badań nad istniejącymi i nowymi metodami analitycznymi w przemyśle cukrowniczym oraz dziedzinach związanych z produkcją cukru;
 • prowadzenie wymiany informacji pomiędzy krajami członkowskimi;
 • zatwierdzanie i publikowanie międzynarodowych rekomendacji dla ujednolicania metod analitycznych w przemyśle cukrowniczym (tworzenie norm z zakresu analityki cukrowniczej).


Komitety Techniczne (Technical Committees)

Członkowie ICUMSA działają w ramach Komitetów Technicznych powoływanych dla każdego zakresu (tematu) badawczego będącego przedmiotem zainteresowania Komisji. Obecnie jest 18 Komitetów Technicznych, w których pracuje około 350 osób (Associate Referees). Na czele każdego komitetu technicznego stoi przewodniczący (Referee), który jest powoływany przez Prezydenta ICUMSA. Tematy badawcze dzielą się na tematy główne (General Subjects) i tematy techniczne (Subjects). Aktualnie prace prowadzone są w następujących tematach głównych:
 • General Subject 1 Raw Sugar - cukier surowy
 • General Subject 2 White Sugar - cukier biały
 • General Subject 3 Speciality Sugars - cukry specjalne
 • General Subject 4 Molasses - melas
 • General Subject 5 Cane - trzcina cukrowa
 • General Subject 6 Beet - burak cukrowy
 • General Subject 7 Can Sugar Processing - przerób trzciny cukrowej
 • General Subject 8 Beet Sugar Processing - przerób buraka cukrowego
 • General Subject 9 Plantation White Sugar - plantacyjny cukier biały
oraz tematach technicznych obowiązujących do 2012 roku:
 • Subject 1 Constitution and By-Laws - statut i przepisy prawne
 • Subject 2 Oligosaccharides and Polysaccharides - oligosachrydy i polisacharydy
 • Subject 3 Method Format, Collaborative Testing and Treatment of Data - metody, badania międzylaboratoryjne, analiza danych
 • Subject 4 Density, Optical Rotation and Refractive Index - gęstość, skręcalność optyczna, współczynnik załamania światła
 • Subject 5 Dry Substance - sucha substancja
 • Subject 6 Indirect Methods of Analysis - pośrednie metody analizy
 • Subject 7 Colour, Turbidity and Reflectance Measurement - zabarwienie, mętność i reflektancja
 • Subject 8 Chromatographic Techniques for Sugars - techniki chromatograficzne dla cukrów
 • Subject 9 Chromatographic Techniques for Non-Sugars - techniki chromatograficzne dla niecukrów
 • Subject 10 Enzymatic and Immunological Methods - metody enzymatyczne i immunologiczne
 • Subject 11 Rheology - reologia
 • Subject 12 Microbilogy - mikrobiologia
 • Subject 13 Reducing Sugars - cukry redukujące
 • Subject 14 Ash - popiół

Nowa struktura tematów technicznych obowiązująca od 2012 roku:
 • S1 Constitution and By-Laws - statut i przepisy prawne
 • S2 Method Format, Collaborative Testing and Statistical Treatment of Data - metody, badania międzylaboratoryjne, statystyczna analiza danych
 • S3 Colour, Turbidity and Reflectance Measurement - pomiar zabarwienia, mętności i reflektancji
 • S4 Physical Methods - metody fizyczne
 • S5 Chemical Methods - metody chemiczne
 • S6 Microbiology - mikrobiologia
 • S7 Indirect Methods of Analysis and New Technologies - metody pośrednie i nowe techniki pomiarowe
 • S8 Sampling and Sample Preparation - pobieranie i przygotowywanie próbek


Badania międzylaboratoryjne (Collaborative Tests)

Bardzo ważną aktywnością ICUMSA jest organizowanie międzylaboratorynych badań porównawczych. Badania te prowadzone są w ramach poszczególnych tematów głównych i tematów technicznych, i dotyczą modyfikacji obowiązujących metod oraz walidacji nowych metod analitycznych. W wyniku prowadzonych badań ICUMSA zatwierdza metody do stosowania, początkowo jako tymczasowe (Tentative), a po spełnieniu wszystkich warunków określonych przez Komisje metody otrzymują status oficjalnych (Official). Metody powszechnie uznawane za przydatne i wdrożone, ale nie nadające się do testowania międzylaboratoryjnego, mogą otrzymać status akceptowanych (Accepted). Organizowane przez ICUMSA badania porównawcze przyczyniają się również do wzrostu jakości analiz wykonywanych w laboratoriach cukrowniczych biorących udział w badaniach. Publikowane w materiałach ICUMSA wyniki analiz porównawczych stanowią bardzo przydatne narzędzie do oceny wiarygodności wyników uzyskiwanych w danym laboratorium, i tym samym mogą stanowić element sterowania jakością w laboratorium.


Oficjalne Metody ICUMSA

ICUMSA jest jedyną międzynarodową organizacją zajmującą się wyłącznie analitycznymi metodami dla przemysłu cukrowniczego. Obok zastosowania w przemyśle cukrowniczym metody oraz rekomendacje ICUMSA są uznawane i wykorzystywane przez takie organizacje jak Komisja Kodeksu Żywnościowego (Codex Alimentarius Commission), Unia Europejska oraz US Food Chemicals Codex.


Publikacje ICUMSA

Ważną formą działalności ICUMSA jest publikowanie zaakceptowanych metod analitycznych w postaci Księgi Metod (ICUMSA Methods Book), która zawiera zarówno metody oficjalne, metody tymczasowe jak i metody akceptowane. Zbiór metod jest aktualizowany w miarę potrzeb poprzez wydawane suplementy, zawierające nowe metody oraz modyfikacje starych metod. Aktualnie w druku znajduje się suplement zawierający najnowsze zmiany wprowadzone w metodach ICUMSA podczas ostatniej sesji w Pune w 2002 roku. Komisja wydaje również materiały posesyjne (Proceedings) zawierające sprawozdania z pracy Komitetów Technicznych. Oficjalne dokumenty ICUMSA wydawane i rozprowadzane są przez wydawnictwo Bartens. ICUMSA publikuje również na łamach międzynarodowych pism cukrowniczych informacje dotyczące bieżącej działalności - ICUMSA News - które dzięki uprzejmości redakcji pojawią się również na łamach Gazety Cukrowniczej.

Stowarzyszenie Techników Cukrowników Stowarzyszenie Techników Cukrowników
Główna | Dane kampanii | Reklama | Reklama w serwisie | Giełda Pracy | Forum dyskusyjne

STC
Redakcja serwisu:  Redaktor naczelny: Krystyna Wasińska, Webmaster: Mateusz Wojtczak
Copyright © 2023 Stowarzyszenie Techników Cukrowników